Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Pielęgniarek Opieki Intensywnej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarstwa Ratunkowego

Wspólne oświadczenie EfCCNa (Europejskiej Federacji Pielęgniarek Opieki Intensywnej (Critical Care) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarstwa Ratunkowego (EuSeN) opublikowane na stronie EFN w sprawie stanu przygotowania i pilnej potrzeby ochrony pielęgniarek i pielęgniarzy frontowych (będących na pierwszej linii frontu) z 26 marca br.:

 

Pandemia COVID-19 odbija się obecnie na obywatelach i systemach opieki zdrowotnej Unii Europejskiej (UE) – ale przede wszystkim ma ona ogromny negatywny wpływ na pielęgniarki/pielęgniarzy na pierwszej linii frontu walki z COVID19. Wykonują one/oni swoją pracę w gorszych warunkach niż kiedykolwiek wcześniej, brakuje im wystarczającego i /lub odpowiedniego sprzętu ochronnego, a często same zarażają się koronawirusem –  w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym.

W tym celu EFN, EfCCNa i EuSEN wzywają instytucje UE, wszystkie rządy krajowe w UE, branżę zdrowia i inne zainteresowane podmioty  z dziedziny ochrony zdrowia do:

  • Zliberalizowania procedur prawa zamówień publicznych do absolutnego minimum, zapewniając, że odpowiedni sprzęt (np. maseczki FFP2, respiratory mechaniczne) są dostępne dla pielęgniarek pierwszej linii frontu. Kluczowe znaczenie ma to, aby dystrybucja sprzętu była przeprowadzana w sposób przejrzysty i proporcjonalny we wszystkich państwach członkowskich UE;
  • Przydzielenia niezbędnych środków na wsparcie pielęgniarek na pierwszej linii frontu. Instytucje UE powinny przebudować/przearanżować już uchwalone lub uzgodnione budżety w celu zagwarantowania zastrzyku gotówki na ten cel;
  • Działania przy wsparciu mediów i mediów społecznościowych,  które powinny działać przeciwko stygmatyzacji pielęgniarek opiekujących się pacjentami z COVID-19;
  • Rozpoczęcia monitorowania liczby pielęgniarek zarażonych COVID-19 w miejscu pracy i rejestrowania liczby osób, które zmarły z powodu infekcji.
  • Współdziałanie i zapewnienie, że pielęgniarki na pierwszej linii frontu mają wpływ na polityczne procesy decyzyjne w zakresie przygotowania do zajmowania się pacjentami z chorobami zakaźnymi oraz zapewnienie im szkoleń i wyboru odpowiednich środków potrzebnych im do prawidłowego wykonywania pracy.
  • Ścisła współpraca ze środowiskiem pielęgniarek, w celu wspólnego wypracowania zasad, które chronią personel pielęgniarski przed wyjątkowo niebezpiecznymi warunkami pracy, szczególnie podczas opieki nad pacjentami z COVID-19.
  • Zaangażowanie i działania polegające na zapobieganie przyszłym epidemiom, poprzez zaangażowanie środowiska pielęgniarek w opracowywanie niezbędnych polityk i procedur i ich koordynację. UE musi poprawić swoją zdolność do zapobiegania, wykrywania, zgłaszania i reagowania na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym.
  • Zapewnienia odpowiednich mechanizmów opieki psychologicznej dla pielęgniarek doświadczających stanów lękowych (niepokoju) i stresu doświadczanego w trakcie wykonywania pracy – podczas sytuacji kryzysowych, a także post factum w celu zapobiegania i leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD).
  • ) Zapewnienie pielęgniarkom dodatkowych szkoleń w zakresie strategii pomagania pacjentom w radzeniu sobie z izolacją, brakiem możliwości odwiedzin i obawą przed śmiercią.

EFN, EfCCNa, EuSEN doceniają i dziękują za wysiłki i fundusze przeznaczone przez Komisję Europejską i branżę zdrowia w celu opracowania szczepionki i leczenia COVID-19.

Przypominamy jednak Komisji, że najbardziej krytyczna sytuacja dzieje się teraz właśnie w środowisku pielęgniarskim. Dlatego pozostajemy w pełnej dyspozycji Komisji Europejskiej, aby upewnić się, że jej decyzje  odzwierciedlają poglądy naszego środowiska.