RODO obowiązek informacyjny

Warszawa, 30 maja 2018 r.

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Forum Związków Zawodowych informuje, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 554-24-77-994, REGON 093043340, KRS 0000087470 , e-mail: biuro@fzz.org.pl, tel. (+48) (22) 628 73 75; zwane dalej Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Forum Związków Zawodowych i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych Forum Związków Zawodowych.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane osobom odwiedzającym stronę internetową fzz.org.pl – w części dotyczącej prac w organach statutowych Forum Związków Zawodowych – imię i nazwisko, przynależność do organizacji związkowej, nr telefonu i adres internetowy email.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Forum Związków Zawodowych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Dorota Gardias
Przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych