Warsztaty negocjacyjne polskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego.

W dniu 5 listopada 2019 r. w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyły się warsztaty negocjacyjne dla przedstawicieli polskich partnerów społecznych oraz środowisk zaangażowanych w problematykę zarządzania wiekiem. Warsztat zorganizowany był w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków prowadzących do wdrożenia na poziomach krajowych autonomicznego porozumienia ramowego AAiA poprzez opracowanie analizy krajowych regulacji prawnych katalogu dobrych praktyk i przygotowanie krajowych planów działań oraz wzrost umiejętności i wiedzy partnerów społecznych dotyczących negocjowania poprawy warunków pracy w kontekście wydłużania okresu aktywności zawodowej oraz promowania treści zawartych w dokumencie „AAiA” poprzez działania szkoleniowe i promocyjne w krajach partnerów. Podczas spotkania przedstawiono m.in. przykłady dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem i podejścia międzypokoleniowego. Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Jan Polaczek.