W działaniach UE brakuje właściwej reakcji na przemoc w miejscu pracy

 
Sposoby reakcji zostały w dużej mierze pominięte w planach UE dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet w miejscu pracy, mimo że pracownice zgłaszają dalej wysoki poziom występowania tego zjawiska.
 
Komisja Europejska przedstawiła właśnie projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, który zawiera wiele bardzo potrzebnych działań, a EKZZ pochwala fakt, że komisarze uświetnili Międzynarodowy Dzień Kobiet działaniem, a nie tylko słowami.
 
Rozczarowujący jest jednak brak działań w zakresie przemocy w miejscu pracy i brak wsparcia dla praktycznych rozwiązań, takich jak silniejsze negocjacje zbiorowe dla pracownic w czasie, gdy:
 
  • 16% kobiet w UE stwierdziło, że najpoważniejsza przemoc ze strony osoby niebędącej partnerem miała miejsce w pracy
  • 63% kobiet pracujących w transporcie w Europie doświadczyło przemocy w pracy, a jedna czwarta uważa molestowanie za stałe zjawisko w swojej pracy
  • Pracownicy usług i sprzedawcy, którymi są głównie kobiety, doświadczają przemocy i nadużyć „znacznie częściej” niż inni.
 
W związku z Międzynarodowym Dniu Kobiet EKZZ podkreśla, że włączanie kobiet do związków zawodowych w celu negocjowania lepszych warunków pracy jest jednym z najlepszych sposobów zwalczania przemocy i nękania zarówno bezpośredni jak i w Internecie. Jednak analiza projektu dyrektywy przeprowadzona przez EKZZ wykazała, że:
 
  • W projekcie brakuje praktycznych rozwiązań zapewniających bezpieczne miejsca pracy przed przemocą i nękaniem, ponieważ nie podkreśla się w nim potrzeby wdrażania i aktualizowania przez pracodawców zasad zwalczania przemocy i nękania ze względu na płeć, w tym cyberprzemocy, takiej jak cyberstalking i cybernękanie .
  • Propozycja nie uwzględnia również związku między przemocą domową a światem pracy, wiedząc, że związki zawodowe wypracowały rozwiązania wspierające i chroniące ofiary i osoby, które przeżyły przemoc w rodzinie, poprzez układy zbiorowe pracy.
  • W czasach, gdy coraz więcej państw członkowskich ratyfikuje Konwencję MOP 190, zaskakujący jest brak poparcia Komisji Europejskiej dla Konwencji.
 
Esther Lynch, zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ powiedziała:
 
„Przemoc i nękanie kobiet w pracy eksplodowała podczas pandemii. Sprzedawcy, pracownicy transportu i opiekunowie stanęli w obliczu coraz częstszych nadużyć, ale także kobiety pracujące w domu stają w obliczu nowych form nękania w sieci, ułatwianych przez natrętne narzędzia monitorujące coraz częściej wykorzystywane przez pracodawców .
 
Tak więc rozczarowujące jest to, że przemoc w miejscu pracy i najbardziej praktyczne rozwiązanie tego problemu – rokowania zbiorowe – zostały pominięte w tym ważnym projekcie. Dowody pokazują, że większa demokracja w miejscu pracy i wyraźna rola związkowych i ich przedstawicieli ds. BHP skutkuje bezpieczniejszymi miejscami pracy.
 
Propozycja Komisji to dobry początek, ale potrzebne są zmiany, aby zapewnić kobietom i ich związkom zawodowym możliwość negocjowania bezpiecznych miejsc pracy. Silniejsze zabezpieczenia są również potrzebne w przypadku nadużyć w Internecie. Telepraca pokazała nam, że tylko dlatego, że ktoś pracuje w domu, nie oznacza, że jest bezpieczny i wolny od przemocy czy nękania w pracy.
 
Propozycja ta nie może zastąpić wysiłków zmierzających do ostatecznej ratyfikacji Konwencji Stambulskiej i upoważnienia państw członkowskich UE do ratyfikowania Konwencji MOP nr 190 w sprawie przemocy i molestowania w pracy”.