UE włącza dialog społeczny do głównego nurtu – na papierze…

 
 
Komisja Europejska ogłosiła plany, które włączą dialog społeczny do procesu decyzyjnego na poziomie europejskim i krajowym – jeśli zostaną skutecznie wdrożone.
 
 
Komisarz Valdis Dombrovskis przedstawił dziś komunikat w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE oraz zalecenie Rady w sprawie wspierania dialogu społecznego na szczeblu krajowym.
 
EKZZ wzywa Komisję Europejską do umieszczenia dialogu społecznego w centrum procesu decyzyjnego w Europie. Niektóre z proponowanych środków odzwierciedlają zamiar Komisji dotyczący wspierania silniejszego dialogu społecznego na wszystkich poziomach – ale będzie to wymagało stałego zaangażowania.
 
Wniosek dotyczący zalecenia Rady mógłby spowodować poprawę na szczeblu krajowym, w szczególności tam, gdzie związki zawodowe dążą do poprawy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Niektóre pozytywne propozycje obejmują zobowiązanie państw członkowskich do:
 
– poszanowania podstawowych praw i wolności zrzeszania się oraz rokowań zbiorowych, w tym dotyczących wynagrodzenia;
 
– inicjatyw budowania potencjału dla partnerów społecznych, w tym wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 
– do pełnego zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityki, w szybkim czasie, wraz z dostępem do wszystkich istotnych informacji, aby zapewnić właściwe konsultacje;
 
– promowania negocjacji zbiorowych obejmujących najsłabszych pracowników.
 
Jeśli chodzi o komunikat Komisji Europejskiej, EKZZ z zadowoleniem przyjmuje propozycję powołania koordynatora ds. dialogu społecznego w każdej dyrekcji generalnej KE oraz zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych przy pisaniu programu prac Komisji. Potrzebnych jest więcej szczegółów w odniesieniu do innych aspektów, a EKZZ będzie nadal naciskać na jasny, przewidywalny i przejrzysty proces, w którym Komisja będzie zajmować się umowami europejskimi negocjowanymi w celu nadania im prawnie wiążącej mocy. EKZZ będzie również naciskać na Komisję Europejską, aby zwiększyła swoje zaangażowanie polityczne i utrzymała ten sam poziom wsparcia finansowego i logistycznego dla międzysektorowego i sektorowego dialogu społecznego.
 
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
 
Dialog społeczny jest fundamentalną częścią europejskiej demokracji, zapewnia ludziom wpływ na decyzje w ich miejscach pracy i branżach, a także na kierunek całej gospodarki.
Praktyczna wartość dialogu społecznego stała się jaśniejsza niż kiedykolwiek podczas pandemii, kiedy był on kluczem do znalezienia rozwiązań, takich jak skrócony czas pracy, które zapewniły zarówno pracownikom jak i firmom możliwość przezwyciężenia kryzysu i szybkiego wyjścia z niego.
Pomimo tego, że mówi się słuszne rzeczy o wartości dialogu społecznego, zbyt długo był on omawiany na szczeblu europejskim, a dalej jest aktywnie utrudniany w niektórych państwach członkowskich.
Ogłoszone dziś środki powinny włączyć dialog społeczny do procesu decyzyjnego na szczeblu europejskim i krajowym, a w konsekwencji doprowadzić do większej demokracji w pracy i bardziej sprawiedliwej gospodarki.
Ale to zależy od dopasowania właściwych słów do działań, aby stworzyć prawdziwie socjalną Europę”