UE porozumiała się w sprawie równych wynagrodzeń tuż przed świętami Bożego Narodzenia

 
Dzięki ostatecznemu porozumieniu w sprawie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń Europa zrobiła dziś ważny krok w kierunku równego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości. EKZZ wzywa państwa członkowskie do realizacji i przyjęcia dyrektywy w Radzie jeszcze przed przerwą świąteczną.
 
Badania EKZZ wykazały, że kobiety wykonujące pracę wymagającą takiego samego poziomu umiejętności, wykształcenia i wysiłku fizycznego, jak praca wykonywana przez mężczyzn, nadal otrzymują około 800 euro mniej, pomimo istnienia od ponad 45 lat prawodawstwa UE dotyczącego równych wynagrodzeń.
 
Zawarty kompromis między Komisją, Radą i Parlamentem pomoże osiągnąć:
 
– zakaz klauzul o tajemnicy płacowej oraz prawo pracownic i ich związków zawodowych do żądania przejrzystych informacji na temat wynagrodzeń;
 
– neutralne pod względem płci programy oceny pracy, opracowane przy udziale związków zawodowych;
 
– prawa związków zawodowych do rokowań zbiorowych w celu zwalczania dyskryminacji płacowej i niedoceniania pracy wykonywanej przez kobiety.
 
Łącznie te środki pomogą zapewnić, że wartość prac wykonywanych głównie przez kobiety, takich jak praca opiekuńcza i sprzątanie, zostanie ponownie oceniona zgodnie z podobną pracą wykonywaną przez mężczyzn.
 
Dyrektywa jest kontynuacją długotrwałej kampanii związków zawodowych na rzecz wiążących środków przejrzystości wynagrodzeń na szczeblu europejskim oraz aktywnej kampanii EKZZ mającej na celu zapewnienie ostatecznego wydania i wzmocnienia opóźnionej dyrektywy. Pomogły też protesty przed gmachami Komisji Europejskiej i Parlamentu.
 
Chociaż EKZZ jest rozczarowana, że dyrektywa nie określa odpowiednio sposobu, w jaki modele pracy mają być chronione, istotne jest, aby wdrożenie i proces transpozycji pozwalały na pełne poszanowanie różnorodnych modeli rokowań zbiorowych na rynku pracy.
 
Sekretarz generalna EKZZ, Esther Lynch, powiedziała:
 
Zbyt długo prace wykonywane głównie przez kobiety były klasyfikowane jako niewymagające kwalifikacji, a przez to nisko opłacane, mimo że wymagają takiego samego poziomu umiejętności i wysiłku fizycznego jak praca wykonywana przez mężczyzn, która słusznie uważana jest za wymagającą kwalifikacji.
 
Uzgodniona dyrektywa znacznie przyczyni się do położenia kresu tej niesprawiedliwości w całej Europie, zapewniając kobietom i ich związkom prawo do ujawniania i kwestionowania dyskryminacji płacowej.
 
Pracownice czekały już ponad 45 lat na egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących równych wynagrodzeń i zostały najbardziej dotknięte podwyżkami cen energii, więc nie ma czasu do stracenia i trzeba jak najszybciej wprowadzić dyrektywę w życie.
 
EKZZ wzywa Radę do przyjęcia dyrektywy jeszcze w czasie prezydencji czeskiej i będzie kontynuować kampanię, aby zapewnić jak najszybsze i najskuteczniejsze wdrożenie jej przez państwa członkowskie”.