UE ostatecznie ratyfikowała Konwencję Stambulską – teraz musi zacząć chronić kobiety w pracy

Po sześcioletnim zwlekaniu Rada Europejska ostatecznie otworzyła dzisiaj drogę do ratyfikacji przez UE jako organizację Konwencji Stambulskiej dotyczącej działań przeciwko przemocy wobec kobiet.
Konwencja Stambulska Rady Europy została zapoczątkowana w 2011 roku i jest pierwszym na świecie wspólnym, wiążącym pomysłem na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet.
Proces przystępowania do UE rozpoczął się w 2015 r., ale od 2017 r. jest blokowany w Radzie UE. Sześć państw członkowskich UE nadal nie ratyfikowało konwencji: Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja.
EKZZ wzywa teraz Radę do usunięcia wszelkich przeszkód stojących na drodze do ratyfikacji przez państwa członkowskie Konwencji MOP nr 190 w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet w świecie pracy.
Reagując na rozwój sytuacji, Konfederacyjna Sekretarz EKZZ Isabelle Schömann powiedziała:
„To dobry dzień dla kobiet i dziewcząt w Europie i ważny krok w kierunku położenia kresu przemocy.
Przystąpienie UE do konwencji rozpoczęło się w 2015 r., kiedy dane zebrane przez UE wykazały, że jedna trzecia kobiet doświadczyła przemocy fizycznej i seksualnej, a ponad połowa była molestowana seksualnie.
W obliczu tak powszechnej przemocy i nękania kobiet i dziewcząt nieodpowiedzialne ze strony Rady było blokowanie ratyfikacji konwencji stambulskiej przez tyle lat.
Ratyfikacja przez UE konwencji stambulskiej jest już dawno spóźniona, a teraz, gdy impas na szczeblu UE został przełamany, sześć państw członkowskich, które nie ratyfikowały konwencji na szczeblu krajowym, musi to zrobić w trybie pilnym.
Ważne jest również, aby ten impet został teraz wykorzystany, aby zapewnić ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie UE Konwencji MOP nr 190 w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet w świecie pracy.
EKZZ będzie kontynuować prace nad solidną dyrektywą UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która uznaje przemoc domową za problem w miejscu pracy i uznaje rolę, jaką odgrywają związki zawodowe we wspieraniu ofiar i osób, które doznały przemocy, poprzez układy zbiorowe pracy i politykę w miejscu pracy”.
Uwagi
Rada wysyła teraz formalnie pismo do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zgodę na decyzję o przystąpieniu UE do konwencji. Po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski Rada przeprowadzi ostateczne głosowanie na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w czerwcu.