Tarcza ochronna dla pracowników i firm – NIEMCY

Pakiet środków łagodzących wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę zaproponował niemiecki rząd – podejmuje on zdecydowane i radykalne działania. Federalny minister finansów Olaf Scholz (SPD) i federalny minister gospodarki i energii Peter Altmaier (CDU) uzgodnili daleko idący pakiet środków ochrony miejsc pracy i wspierania firm. Celem jest wyposażenie firm w wystarczającą płynność, aby mogły przetrwać kryzys w dobrej kondycji.
Głównym przesłaniem rządu jest to, że jest wystarczająca ilość funduszy, aby poradzić sobie z kryzysem, i rząd zamierza je teraz w pełni wykorzystać.

Pandemia koronawirusa jest poważnym wyzwaniem dla całego naszego społeczeństwa. Coraz bardziej zaniepokojeni stają się nie tylko obywatele, ale także firmy. Ze względu na bliskie międzynarodowe powiązania gospodarki niemieckie firmy są również dotknięte skutkami pandemii w innych częściach świata. Dokładne określenie skutków pandemii dla niemieckiej gospodarki nie jest jeszcze możliwe. Niemniej jednak wiele firm już odczuwa skutki pandemii. Anulowanie wydarzeń gospodarczych (m.in. targi ekonomiczne) na dużą skalę oraz spadek liczby podróżnych wpływają na sektor usług, szczególnie w obszarach logistyki, handlu, gastronomii i oczywiście turystyki. Jednocześnie spada popyt zagraniczny i zakłócane są międzynarodowe łańcuchy dostaw, co wpływa na produkcję w Niemczech.
Niemiecki rząd walczy z tymi problemami za pomocą środków polityki gospodarczej i fiskalnej. Ministrowie Scholz i Altmaier próbują zapewnić płynność przedsiębiorstw, próbując utrzymać wzrost gospodarczy i zatrudnienie.


Według rządu niemieckiego istnieją warunki do szybkiej stabilizacji niemieckiej gospodarki. Natychmiast zostaną podjęte ukierunkowane, szybkie działania w celu przeciwdziałania ekonomicznemu wpływowi koronawirusa, aby jak najszybciej przywrócić gospodarkę na ścieżkę wzrostu. Dzieje się to w ścisłej współpracy z niemieckimi landami oraz z europejskimi i międzynarodowymi partnerami.

Federalne Ministerstwo Zdrowia otrzymało w tempie ekspresowym około 1 miliarda euro na walkę z koronawirusem, w tym na zakup sprzętu ochronnego, takiego jak maski i kombinezony ochronne, wsparcie WHO w międzynarodowej walce z koronawirusem oraz zapewnienie dodatkowych funduszy z Instytutu Roberta Kocha, wiodącej niemieckiej publicznej instytucji zdrowia. Ponadto Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań otrzymało 145 milionów euro na opracowanie szczepionki i środki związane z leczeniem.

Tarcza ochronna dla pracowników i firm

Rząd tworzy tarczę ochronną dla pracowników i firm dotkniętych wpływem pandemią koronawirusem (większość).

Składa się ona na cztery filary:

  1. Uelastycznienie systemu wynagrodzeń z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld)

Niemcy posiadają odporny na kryzys system zabezpieczenia społecznego. Automatyczne stabilizatory wchodzące w skład tego systemu wspierają gospodarkę. Rząd niemiecki zapewni, że stabilizatory te zaczną działać w pełni. Nie można dopuścić, aby niepewność i krótkoterminowe zakłócenia w przepływach handlowych powodowały utratę miejsc pracy. Rząd chce skorzystać ze sprawdzonych narzędzi. Do początku kwietnia przepisy dotyczące świadczenia z tytułu rekompensaty za skrócone godziny pracy zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb. W ramach tego zostaną zliberalizowane wymagania kwalifikacyjne:

  1. Zmniejszenie minimalnego wskaźnika pracowników w firmie dotkniętej krótszymi godzinami pracy do 10%;

  2. Częściowe lub całkowite zniesienie konieczności zgormadzenia ujemnego salda w godzinach pracy;

  3. Zniżki na rekompensatę za godziny będą również dostępne dla pracowników tymczasowych / agencyjnych oraz całkowity zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez Federalny Urząd Pracy.Aby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw, opcje odroczenia płatności podatków i zmniejszenia zaliczek zostaną zliberalizowane, a przepisy wykonawcze zostaną dostosowane do okoliczności nadzwyczajnych. Ogólnie rzecz biorąc, firmy będą mogły odłożyć miliardy euro, które normalnie miałyby ponieść z tytułu podatkó.Ministerstwo Finansów już zainicjowało niezbędny proces koordynacji z landami. Środki opisano szczegółowo poniżej:


Zliberalizowano przepisy dotyczące odroczeń terminów podatkowych. Organy podatkowe będą mogły odroczyć podatki, jeżeli ich ściągnięcie doprowadziłoby do znacznych trudności (płynność finansowa firm). Proces ten będzie jak najmniej zbiurokratyzowany. Organy podatkowe zostaną pouczone, aby nie nakładały surowych warunków w tym zakresie. Wesprze to płynność podatników, ponieważ terminy płatności podatków będą opóźnione. Gdy tylko stanie się jasne, że że dochód podatnika w bieżącym roku będzie niższy niż w roku poprzednim, przedpłaty podatkowe zostaną zmniejszone w szybki i prosty sposób.

Środki egzekucyjne (np. zajęcie rachunków bankowych) i kary za opóźnienie w płatnościach zostaną uchylone do 31 grudnia 2020 r., jeżeli pandemia koronawirusa bezpośrednio dotknie dłużnika.W odniesieniu do podatków nakładanych przez administrację celną (np. cło energetyczne i podatek lotniczy) – Centralny Urząd Celny (Generalzolldirektion) został poproszony o stosowanie odpowiednich ulg podatkowych. To samo dotyczy Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern), który będzie postępował odpowiednio w odniesieniu do podatku ubezpieczeniowego i podatku od wartości dodanej, które wchodzą w zakres jego kompetencji.

Wiele firm cierpi obecnie na spadki obrotów, które nie są ich winą z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw lub znacznego spadku popytu w wielu sektorach niemieckiej gospodarki. Jednocześnie kosztów operacyjnych często nie można zmniejszyć lub można je zmniejszyć tylko powoli. Może to prowadzić do sytuacji, w której dobrze prosperujące firmy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej nie z własnej winy, szczególnie w zakresie płynności finansowej. Niemiecki rząd będzie chronić firmy nowymi środkami zapewniającymi płynność, której wielkość jest nieograniczona. Ze względu na wysoki stopień niepewności w obecnej sytuacji rząd bardzo celowo postanowił nie określać żadnych ograniczeń dotyczących wielkości tych środków. To bardzo ważna decyzja, którą popiera cały rząd federalny.
W pierwszym etapie istniejące programy wsparcia płynności zostaną rozszerzone, aby ułatwić firmom dostęp do tanich pożyczek.


W tym celu wprowadzone zostaną instrumenty uzupełniające pożyczki oferowane przez banki prywatne – zostaną rozszerzone i udostępnione większej liczbie firm:

Warunki dla KfW-Unternehmerkredit (pożyczka na funkcjonowanie istniejących firm) i ERP-Gründerkredit-Universell (pożyczka na rozpoczęcie działalności dla firm, które znajdują się na rynku mniej niż 5 lat) zostaną zliberalizowane poprzez podniesienie poziomu założeń ryzyka (odszkodowanie) na udzielanie pożyczek operacyjnych i rozszerzanie tych instrumentów na duże przedsiębiorstwa o te o obrotach do 2 mld EUR (wcześniej limit wynosił 500 mln EUR).

\Wyższe założenia ryzyka do 80% w przypadku kredytów operacyjnych do 200 mln EUR zwiększą gotowość banków do udzielania kredytów.

W programie „KfW Loan for Growth”, programu skierowanego do większych firm, obecny próg obrotów w wysokości 2 miliardów euro zostanie podniesiony do 5 miliardów euro. W przyszłości pożyczki te będą miały formę pożyczek konsorcjalnych i nie będą ograniczone do projektów z jednej konkretnej dziedziny (w przeszłości kwalifikowały się jedynie projekty dotyczące innowacji i digitalizacji). Założenie ryzyka zostanie podwyższone do 70% (z 50%). Poprawi to dostęp większych firm do pożyczek konsorcjalnych.

W przypadku przedsiębiorstw o ​​obrotach przekraczających 5 mld EUR wsparcie będzie nadal udzielane indywidualnie biorąc pod uwagę każdy indywidualny przypadek.

Tłumaczył: Jan Polaczek