Dialog społeczny  – niechętny kompromis czy przemyślany konsensus? Debata w CPS „Dialog” z udziałem FZZ

W dniu 21 maja br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się debata pt. „Dialog społeczny  – niechętny kompromis czy przemyślany konsensus?”.

Debatę poprowadził dr Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a wśród panelistów znaleźli się: prof. Jan Klimek i prof. Jacek Sroka.

Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Jan Polaczek. Z ramienia OPZZ w debacie wziął udział p. Norbert Kusiak, a ze strony NSZZ „Solidarność” p. Barbara Surdykowska.

W trakcie debaty dyskutowano o ludziach i instytucjach dialogu społecznego (w tym o Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego) i o stanie dialogu społecznego w roku 2024. Poruszano kwestię koniecznych zmian w Ustawie o Radzie Dialogu Społecznego w celu poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce. 

Rozpoczynając spotkanie Dyrektor Cenreum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Iwona Zakrzewska przypomniała, że Centrum obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia. Decyzja o rozpoczęciu dialogu społecznego, o rozpoczęciu pracy w konwencji trójstronnej zapadała już o wiele wcześniej, a w samym dialogu przez te prawie 30 lat następowały niesamowite zmiany.

Doktor Jan Czarzasty (Szkoła Główna Handlowa) zaznaczył, iż „dialog społeczny w Polsce zaliczał lepsze i gorsze okresy, a obecnie dialog zarówno dwustronny, jak i trójstronny, czekają zmiany związane z okolicznościami zewnętrznymi m.in: wojną na Ukrainie czy z kryzysem energetycznym i migracyjnym”.

Jako kolejny głos zabrał prof. Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) skupiając się na uwarunkowaniach dialogu i o znaczeniu tzw. „welfare state”. 

Profesor Jan Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) podziękował za zorganizowanie dyskusji. Powiedział, że: „Dialog społeczny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wymaga absolutnie ciągłego ulepszenia i poprawy, a także dostosowania do nowej rzeczywistości. Nie jest to łatwe, ponieważ w tym dialogu ścierają się trzy grupy interesów – związki zawodowe, pracodawcy i rząd. I każda z grup walczy o swoje prawa i interesy. Natomiast nie podlega wątpliwości fakt, że jedynie przemyślany kompromis jest gwarantem takiego rozwoju społecznego i gospodarczego każdego z tej grupy interesów.

Na zakończenie głos zabrała dyr. Iwona Zakrzewska, która podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu.


Grzegorz Sikora, rzecznik prasowy FZZ: nie widzę zagrożenia dla ruchu związkowego


Skała: Dzięki obligatoryjnej okresowej podwyżce, pracownik który dopiero przychodzi do pracy w prokuraturze będzie od razu wiedział, jak z czasem będzie rosło jego wynagrodzenie.


Relacja: posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (22.04.2024 rok)

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

W posiedzeniu z ramienia Forum Związków Zawodowych wzięli udział: p. Dorota Gardias – Przewodnicząca FZZ, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Pan Marcin Kolasa oraz Pani Krystyna Ptok.

W przebiegu dyskusji przedstawiciele reprezentatywnych organizacji strony pracowników i strony pracodawców odnieśli się do trzech istotnych kwestii: 

1.) Informacji o stanie prac nad bieżącymi inicjatywami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

2.) Wyzwań i możliwości rozwiązań zmierzających do wspierania rynku usług wsparcia dla osób starszych, 

3.) Aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do roku 2030.

Podczas posiedzenia partnerzy społeczni przegłosowali szereg uchwał, w tym: 

1.) Uchwałę nr 68 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2023 rok, 

2.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie realizacji postanowień Konwencji o pracy na morzu MOP w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy pracujących na terenie państwa, Członka Konwencji, 

3.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz 

4.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Dyskutowano również o pozytywnej decyzji Prezydium Rady Dialogu Społecznego odnośnie powołania nowego Zespołu Doraźnego ds. Prezydencji Rzeczypospolitej w Radzie Unii Europejskiej.