Relacja: posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (22.04.2024 rok)

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. 

W posiedzeniu z ramienia Forum Związków Zawodowych wzięli udział: p. Dorota Gardias – Przewodnicząca FZZ, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Pan Marcin Kolasa oraz Pani Krystyna Ptok. 

W przebiegu dyskusji przedstawiciele reprezentatywnych organizacji strony pracowników i strony pracodawców odnieśli się do trzech istotnych kwestii: 

1.) Informacji o stanie prac nad bieżącymi inicjatywami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

2.) Wyzwań i możliwości rozwiązań zmierzających do wspierania rynku usług wsparcia dla osób starszych, 

3.) Aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do roku 2030.

Podczas posiedzenia partnerzy społeczni przegłosowali szereg uchwał, w tym: 

1.) Uchwałę nr 68 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2023 rok, 

2.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie realizacji postanowień Konwencji o pracy na morzu MOP w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy pracujących na terenie państwa, Członka Konwencji, 

3.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz 

4.) Uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Dyskutowano również o pozytywnej decyzji Prezydium Rady Dialogu Społecznego odnośnie powołania nowego Zespołu Doraźnego ds. Prezydencji Rzeczypospolitej w Radzie Unii Europejskiej.