Systemy opieki społecznej nie zdały testu z Covid w każdym kraju UE

Każde państwo członkowskie UE zostało zmuszone do pilnych reform swoich systemów ochrony socjalnej przez Covid-19, zgodnie z nowymi badaniami, które podkreślają potrzebę ciągłych ulepszeń.
Badanie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych dotyczące ochrony socjalnej podczas pandemii wykazało, że 24 z 27 państw członkowskich podwyższyło wartość, czas trwania lub warunki kwalifikowalności zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku dochodowego.
Dwadzieścia państw członkowskich zmieniło również warunki dotyczące zasiłku chorobowego i urlopu rodzicielskiego, najczęściej skracając czas oczekiwania na dostęp do świadczeń.
„Ten nagły kryzys zdrowotny uwydatnił poważne luki w systemach ochrony socjalnej”, podsumowuje badanie.
Jedyne państwa, które nie zreformowały następujących polityk, to:
– zasiłki dla bezrobotnych: Chorwacja, Węgry, Malta
– wsparcie dochodów: Węgry, Malta, Szwecja
– zasiłek chorobowy: Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Irlandia, Polska
– urlop rodzicielski: Dania, Estonia, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Holandia.
Chociaż reformy przeprowadzone w czasie kryzysu miały pozytywny skutek, to były to jednak środki tymczasowe, z których część już się zakończyła. Zwykle korzystali z nich ci pracownicy, którzy mieli już dostęp do systemu zabezpieczenia społecznego, natomiast bez wsparcia pozostawali pracownicy niestandardowi i samozatrudnieni.
Rada Europejska przyjęła w 2019 r. zalecenie, zgodnie z którym systemy ochrony socjalnej muszą być „dostosowane do przyszłości” poprzez objęcie nimi pracowników niestandardowych i samozatrudnionych, którzy stanowią obecnie 4 na 10 pracowników.
EKZZ twierdzi, że rozmach, który towarzyszył tym szeroko zakrojonym, nadzwyczajnym reformom powinien doprowadzić do trwałych i bardziej precyzyjnych reform zapewniających wszystkim pracownikom godną ochronę socjalną.
Komentując wnioski z badania, Sekretarz Konfederacji EKZZ Liina Carr powiedziała:
Europejskie systemy opieki społecznej nie nadążają za tempem zmian w gospodarce na przestrzeni dziesięcioleci, a kryzys Covid poważnie ujawnił ogromne luki, które zostały stworzone w przeszłości.
To właśnie najbiedniejsi i najmniej uprzywilejowani ludzie w społeczeństwie przechodzą przez te luki w sieci bezpieczeństwa socjalnego, zwłaszcza kobiety, osoby z mniejszości etnicznych i młodzież.
Podejmowane ostatnio środki nadzwyczajne pokazały, że zmiana jest możliwa. Rządy poprawiły ochronę socjalną podczas pandemii i mogą teraz wprowadzić te zmiany na stałe i rozszerzyć je na wszystkich pracowników, w tym pracowników niestandardowych i osoby samozatrudnione.
Potrzebujemy, aby UE działała zgodnie z zaleceniem Rady z 2019 r. i dyrektywą UE, aby zapewnić, że systemy ochrony socjalnej w całej Europie będą przystosowane do przyszłości ”.
 
Uwagi:

Pełny raport ETUI z badania można znaleźć w artykule „Niestandardowi pracownicy i osoby samozatrudnione w UE. Ochrona socjalna podczas pandemii Covid-19”, który jest dostępny tu:   https://www.etui.org/publications/non-standard-workers-and-self-employed-eu