Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedłożyć Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r.


Dokument ten zaświadcza, że rok jubileuszu  powstania Państwowej Inspekcji Pracy nie był poświęcony jedynie na obchody i okolicznościowe spotkania. Godne upamiętnienie wielu pokoleń inspektorów pracy stało się dla nas dodatkowym zaszczytnym obowiązkiem, który należycie zrealizowaliśmy, podobnie jak pozostałe zadania powierzone nam przez Państwo Polskie.

Sprawozdanie, które przekazuję, potwierdza, że mimo upływu lat nasza misja, jaką jest przywracanie praworządności w stosunkach pracy, wciąż pozostaje aktualna. Świat i środowisko pracy ulegają nieustannym zmianom, lecz nadużycia ze strony pracodawców i zagrożenia, jakich doświadczają pracownicy, są nadal obecne i wymagają działań, które je wyeliminują.

W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 73,3 tys. kontroli. Interwencje inspektorów pracy pozwoliły na likwidację 60,4 tys. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Inspektorzy realizowali również nowe obowiązki związane z wdrożeniem strategicznego i kluczowego dla przyszłych emerytów programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Tysiące kontroli, porad prawnych, zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy są doskonałym źródłem do rozpoznania i opisania aktualnych problemów oraz niepokojących zjawisk występujących w stosunkach pracy. Mam nadzieję, że przystępna i przemyślana forma ich prezentacji w Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. pomoże w opracowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które przyczynią się do podniesienia poziomu praworządności w zakładach pracy.

Dziękuję wszystkim inspektorom pracy, którzy swoim zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań przekonują pracowników i pracodawców, że Państwowa Inspekcja Pracy sprawnie i skutecznie reaguje na przypadki łamania prawa pracy oraz naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Rada Ochrony Pracy, parlament, rząd oraz partnerzy społeczni zawsze aktywnie interesują się funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy i efektami jej działalności. Za to  zainteresowanie i wsparcie, jakie inspekcja otrzymuje, bardzo dziękuję. Razem sprawiamy, że konstytucyjna gwarancja bezpieczeństwa pracy, ujęta w słowach: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej”, jest codziennie wcielana w życie.

Wiesław Łyszczek

Główny Inspektor Pracy