Spotkanie pana Cosmina Boiangiu – Dyrektora Wykonawczego Europejskiego Urzędu ds. Pracy („ELA”) z partnerami z Rady Dialogu Społecznego

W dniu 27 września 2022 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  miało miejsce spotkanie Pana Cosmina Boiangiu – Dyrektora Wykonawczego Europejskiego Urzędu ds. Pracy („ELA”) z partnerami z Rady Dialogu Społecznego.
 
Wizyta zorganizowana została z inicjatywy ELA, a jej celem było wzajemne poznanie zadań, form działania i priorytetów Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) oraz Rady Dialogu Społecznego, a także omówienie możliwych obszarów współpracy.
 
W trakcie spotkania Dyrektor Wykonawczy ELA przybliżył priorytety urzędu na rok bieżący, tj. działania dotyczące pracy sezonowej, budownictwa, transportu drogowego w kontekście wdrażania pakietu mobilności, a także pracowników przygranicznych. 
 
Pan Boiangu poinformował o konieczności informowania przez Polskę o propozycjach inicjatyw ELA z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić zaangażowanym partnerom ewentualną realizację działań.
 
Podczas rozmów dyrektorowi ELA p.Boiangiu towarzyszyła Magdalena Klimczak-Nowacka, Krajowy Urzędnik Łącznikowy (NLO) z ramienia ELA. Z ramienia FZZ, w spotkaniu  udział wziął Pan Jan Polaczek
 
Dyskutowano także o pracownikach z Ukrainy przebywających w Polsce (problem z warunkami pracy, bezpieczeństwem higieny pracy), prawie powrotu na łono ojczyzny dla tych pracowników, współpracy ze stroną samorządową w tym zakresie oraz brakiem wsparcia strony rządowej odnośnie instrumentów przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.
 
Pan Boiangu poinformował, iż ELA będzie naciskała na przyspieszenie transformacji cyfrowej w Urzędzie ds. Pracy.  ELA miałaby stać się swoistym  „hubem” jeśli chodzi o digitalizację inspekcji pracy.
 
Zakomunikowano też, że ELA będzie zbierała wszelkie infromacje dotyczące „dobrych praktyk” odnośnie zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.
 
Dyskutowano też o możliwości stworzenia jednolitego systemu uznawania świadectw pracy, które będą uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. Dyrektor Wykonawczy ELA stwierdził, że to zadanie należy do Komisji Europejskiej jako, że ELA nie jest ciałem prawodawczym.