Senat – posiedzenie Komisji, Polityki Senioralnej i Społecznej w dn. 10 lutego 2021r.

Podczas posiedzenia Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 lutego 2021r.  zarekomendowano Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z kolei do ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (14) zaproponuje wprowadzenie poprawek. Forum Związków Zawodowych reprezentował Jan Polaczek.

Komisja bez poprawek  przyjęła ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zachowuje regułę procentowego podwyższania świadczeń wskaźnikiem waloryzacji, jednak gwarantuje wzrost o minimum 50 zł. Na przestrzeni ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizmu jej przeprowadzania ulegają modyfikacji na dany rok. Celem waloryzacji jest zapewnienie zachowania realnej wysokości tych świadczeń i ochrona poziomu świadczeń najniższych. Waloryzacja jest przeprowadzana corocznie od 1 marca.

Strona rządowa podkreśliła, że przyjęto plan waloryzacji gwarantujący kwotę podwyżki w wysokości 50 zł. Jednak wskaźnik, według którego określa się poziom waloryzacji, okazał się wyższy od prognozowanego. Osiągnął on poziom 4,24% i dla emerytury w wysokości 1200 zł oznacza wzrost o 50,88 zł. W związku z tym nastąpi wzrost kosztów o 1 mld zł i ma wynieść łącznie 10 mld 600 mln zł.

Senatorowie podkreślali, że waloryzacja rent i emerytur jest niezbędna, jednak wyrazili obawę, że przyjęty wskaźnik jest nieadekwatny do rzeczywistego poziomu inflacji i wzrostu cen. Ich zdaniem to za mało szczególnie dla osób otrzymujących najniższe świadczenia, których w zeszłym roku było ponad 230 tys. Senator Artur Dunin zgłosił 3 poprawki, które miały na celu zapewnienie wzrostu najniższych świadczeń o kwotę co najmniej 70 zł. Nie zostały jednak przyjęte przez komisję, dlatego senatorowie Artur Dunin i Magdalena Kochan zgłosili te poprawki jako wniosek mniejszości.

Komisja rozpatrzyła też ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów i zaproponuje Izbie wprowadzenie do niej poprawek, zgłoszonych przez senatora Artura Dunina. Jedna z nich przewiduje zniesienie progu dochodowego, uprawniającego do tzw. 14. emerytury, a następne zmianę źródła finansowania tego świadczenia. Tzw. czternastka byłaby wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego. Wniosek senatora Ryszarda Majera o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości.

W trakcie dyskusji senatorowie pozytywnie ocenili proponowane rozwiązanie, ale zwracali uwagę, że środki na tzw. czternastkę nie powinny pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Podkreślali też, że potrzebna jest zmiana systemu rewaloryzacji emerytur, tak aby świadczenia emerytalno-rentowe były adekwatne chociażby do wzrostu cen.

Ustawa zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca 2021 r. dla osób pobierających świadczenie nieprzekraczające 2900 zł brutto. W przypadku osób z wyższym świadczeniem stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli tzw. czternastka będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował, że koszt wypłaty tzw. czternastki szacuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma otrzymać 9,1 mln osób.