Redystrybucja środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy i Odnowy – wybrane kraje europejskie

Redystrybucja środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy i Odnowy – wybrane kraje europejskie.

INFORMACJE OGÓLNE: (ceny wyznaczone na podstawie cen z 2018 roku.)

I)cały plan zakłada 627,5 mld euro,

II) obejmuje dotacje w wysokości 312,5 mld euro oraz pożyczki w wysokości 360 mld euro,

PONIŻEJ PODZIAŁ DOTACJI NA DWIE TRANSZE 70 i 30%

Projekty muszą także zawierać 37% wydatków na inwestycje i reformy wspierające cele klimatyczne, a 20% na transformację cyfrową. Będzie to podlegało ocenie Komisji Europejskiej przed wydaniem środków.

1.PORTUGALIA

Jest to pierwszy z krajów UE, który przedłożył swój plan reform i projektów dotyczących inwestycji publicznych, który chce wdrożyć przy wsparciu z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Informacje ogólne – ceny wyznaczone na podstawie cen z 2018 roku:

-cały plan zakłada 16,6 mld euro,

-obejmuje dotacje w wysokości 14 mld euro oraz pożyczki w wysokości 2,7 mld euro,

-37 reform i 83 inwestycje,

-pożyczki mogą zostać zwiększone w drugiej połowie 2022 roku do 2,3 mld euro zależnie od sytuacji gospodarczej,

-trzy główne sfery inwestycji i reform, czyli odporność, transformacja klimatyczna i transformacja cyfrowa.

A) ODPORNOŚĆ – 11 mld euro

Odporność ma być przede wszystkim związana ze zwiększoną zdolnością do reagowania

w obliczu kryzysów i pokonywania obecnych i przyszłych wyzwań z nimi związanych w sferach gospodarczych, społecznych, a także terytorialnych.

W sferze społecznej kluczową rolę odgrywają działania związane z walką z wykluczeniem społecznym. Tutaj plan wymienia następujące sfery do reformy:

-poprawa warunków pracy,

-reforma służąca upowszechnieniu zaopatrzenia w środki sanitarne,

-krajowy plan pilnego i tymczasowego zakwaterowania,

-podwyższenie krajowej płacy minimalnej do 750 euro do 2023 roku,

-przydzielenie mieszkań rodzinom, które ich nie mają.

W sferze poprawy służby zdrowia:

-utworzenie nowych miejsc pracy,

-reforma podstawowej opieki zdrowotnej,

-zdrowie psychiczne,

-zakończenie reformy zarządzania szpitalami publicznymi,

-utworzenie gabinetów dentystycznych we wszystkich przychodniach,

W sferze gospodarczej:

-dostosowanie systemu edukacji do wymogów rynku pracy,

-stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, jeszcze za czasów szkolnych,

-wsparcie przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju,

-wzmocnienie krajowego potencjału produkcyjnego.

B) TRANSFORMACJA CYFROWA – 2,46 mld euro

W ramach transformacji cyfrowej planowane jest przeznaczenie 198 milionów euro na przeprojektowanie usług publicznych, przeprojektowanie najczęściej używanych usług cyfrowych i rozwój wielokanałowej przepustowości usług.

Cele są następujące:

-stworzyć Jednolity Portal Usług Cyfrowych, czyli „Wirtualny Sklep Obywatelski”, który umożliwia obywatelom i firmom dostęp do głównych usług Administracji Publicznej,

-stworzyć centrum kontaktowe z bardziej cyfrowymi środkami, za pomocą których obywatele i przedsiębiorstwa mogą świadczyć usługi publiczne,

-poszerzyć sieć sklepów obywatelskich, punktów obywatelskich i punktów mobilnych dla mieszkańców, aby dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do usług cyfrowych,

-kwalifikacja i odmłodzenie zasobów ludzkich administracji publicznej,

-zakup 260 000 komputerów dla uczniów i nauczycieli,

-szkolenie 800 000 osób w zakresie umiejętności cyfrowych oraz promocję cyfryzacji w przedsiębiorstwach.

C) TRANSFORMACJA KLIMATYCZNA – 3 mld euro

W tym wymiarze opcje krajowe opierają się na trzech priorytetach:

i)redukcja emisje gazów cieplarnianych od 45% do 55% do 2030 r. w porównaniu z 2005 r .,

ii)włączenie 47% odnawialnych źródeł energii do końcowego zużycia energii brutto

iii)postawienie na efektywność energetyczną, co przełoży się na zmniejszenie produkcji energii ogólnie o 35%

Dodatkowo program skoncentrowany jest na:

-zrównoważonym rozwoju i dekarbonizacji,

-pozyskanie flot „zielonego” transportu publicznego,

-zmniejszenie o 40% zużycia energii w administracji publicznej,

-wsparciu rodzin żyjących w ubóstwie energetycznym.

2.NIEMCY

Informacje ogólne:

-kwota całkowita to 29,3 mld euro,

-z tego 25,6 mil euro dotacji oraz 3,7 mld euro pożyczki,

-najwięcej środków jest przeznaczonych na transformację klimatyczną

A) TRANSFORMACJA KLIMATYCZNA – około 12,04 mld euro

1. Dekaborizacja z użyciem “zielonego wodoru” – 3,259 mld euro

Zrównoważony wodór wolny od CO2, który jest wytwarzany przy użyciu energii odnawialnej, odegra ważną rolę w osiąganiu celów energetycznych i klimatycznych oraz w dekarbonizacji gospodarki i części sektora transportu. Stwarza również duże możliwości w zakresie polityki przemysłowej, innowacyjnej i zatrudnienia, w tym w zakresie eksportu technologii.

Obecnie jednak rynek zielonego wodoru nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani europejskim, ponieważ wykorzystanie technologii zielonego wodoru jest obecnie jeszcze droższe niż stosowanie wodoru kopalnego. Ponadto zielona energia elektryczna ze źródeł odnawialnych nie jest jeszcze dostępna w wystarczających ilościach. Ponadto obecnie brakuje sprawdzonych rozwiązań w zakresie przemysłowego wdrożenia ekologicznej gospodarki wodorowej na dużą skalę, co oznacza, że ​​istnieje znaczna potrzeba dalszych badań i innowacji.

Trzy najbardziej dofinansowane sfery w ramach Krajowej Strategii Wodorowej:

-projekty dotyczące wodoru w ramach IPCEI – jest to program wspierające ważne programy służące dobru wspólnoty europejskiej, planowana kwota to 1,5 mld euro,

-projekty przewodnie w zakresie badań i innowacji w kontekście Krajowej Strategii Wodorowej – 700 mln euro,

-program pilotażowy dotyczący kontraktów na działania w dziedzinie klimatu oparty na zasadzie umów dotyczących różnic w emisji dwutlenku węgla – 500 mln euro.

Szczególny nacisk zostanie położony na:

  1. budowanie zdolności elektrolizy na dużą skalę do produkcji zielonego wodoru w miejscach, w których dostępna jest wystarczająca ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

  2. przemysłowe wykorzystanie zielonego wodoru jako opcji dekarbonizacji dużych obiektów przemysłowych,

  3. opracowanie europejskiego łańcucha wartości dodanej dla systemów ogniw paliwowych do układów napędowych pojazdów,

  4. rozwój i produkcję lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych / pojazdów użytkowych, autobusów, pociągów towarowych i pasażerskich, samochodów do użytku we flotach samochodowych, transporcie lotniczym i transporcie statków z napędami wodorowymi,

  5. tworzenie infrastruktury do tankowania, w tym do transportu towarów ciężkich,

  6. rozwój różnych flagowych projektów transgranicznych, które będą stanowić rdzeń europejskiej sieci wodorowej.

2. Mobilność przyjazna dla klimatu – 6,612 mld euro

Drugi element w obszarze działań na rzecz klimatu dotyczy przejścia na mobilność przyjazną dla klimatu. Uwzględnia zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w transformację ekologiczną. JEst to najbardziej dofinansowany komponent całego planu.

Dotacje na budowę infrastruktury do tankowania i ładowania mają wesprzeć wzrost rynkowy pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami i wodorem. Wymaga to rozbudowanej sieci infrastruktury ładowania dostosowanej do zapotrzebowania. Chociaż dostępna infrastruktura do ładowania jest kluczowym czynnikiem w akceptacji pojazdów bezemisyjnych, rozwój mobilności elektrycznej i programów premii za innowacje bezpośrednio zwiększa popyt na tego typu samochody osobowe i wypełnia istniejące luki w obszarze badań i rozwoju za pomocą ukierunkowane wsparcie. Uzupełnieniem tego będzie reforma podatku samochodowego, w ramach której wprowadzone zostaną zwolnienia podatkowe dla pojazdów wyłącznie elektrycznych oraz ulgi podatkowe dla niskoemisyjnych samochodów osobowych.

Inne środki w ramach tego komponentu mają na celu promowanie zakupów autobusów z alternatywnymi napędami i promowanie alternatywnych napędów w transporcie kolejowym, a także odnoszą się do wymiany floty ciężkich pojazdów użytkowych.

B) DIGITALIZACJA GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY – około 5,9 mld euro

1. Pierwszy komponent w tym obszarze zainteresowania jest poświęcony kwestii danych jako surowca przyszłości.

Infrastruktura danych dla wysokowydajnych komputerów (HPC): Aby stworzyć wydajną infrastrukturę HPC w Europie, istniejąca infrastruktura musi być lepiej połączona i rozszerzona. Rząd federalny opracowuje w tym celu „Ogólną strategię infrastruktury obliczeniowej” i wspiera w ten sposób europejskie inicjatywy i projekty rozwojowe w zakresie HPC. Działania ekspansyjne na różnych poziomach będą ze sobą powiązane i będą wspierane przez badania nad rozwojem sprzętu i oprogramowania dla przyszłych systemów i aplikacji komputerowych. Wraz z rozbudową infrastruktury strategia ma na celu rozwój konkretnych zastosowań przemysłowych we współpracy z przedsiębiorstwami oraz promowanie niezbędnych umiejętności w przedsiębiorstwach.

Opiekunowie danych: w celu gromadzenia i wspólnego wykorzystywania określonych danych przydatne może być zlecenie tych usług „administratorowi danych”, który zapewni bezpieczne i uczciwe udostępnianie danych przekazywanych przez różne instytucje (np. Firmy). Aby promować różnorodne modele depozytariuszy danych, rząd federalny ogłosił konkurs pomysłów i ustanawia program finansowania rozwoju i testowania innowacyjnych opiekunów danych. Zapewnione zostanie wsparcie dla praktycznych projektów, które mogą mieć charakter interdyscyplinarny i które przyczyniają się do konkretnego projektu modeli powierników danych, a tym samym dotyczą możliwie najszerszego zakresu zagadnień.

Anonimizacja i depersonalizacja danych: aby promować techniczną ochronę danych, rząd federalny utworzy sieć badawczą na rzecz anonimizacji. Oprócz prowadzenia badań sieć ta zwiększy transfer badań, wspierając administrację publiczną i biznes w kwestiach związanych z anonimizacją / depersonalizacją danych, tworząc w ten sposób zachęty do udostępniania danych. Łącząc umiejętności w ramach sieci i ustanawiając określony profil badawczy, rząd federalny wzmocni badania w tej dziedzinie w sposób trwały i będzie dążył do osiągnięcia czołowej pozycji międzynarodowej.

Umiejętności związane z danymi w nauce: rząd federalny poprawi umiejętności naukowców w zakresie przetwarzania danych. W ramach tego tworzy Krajową Infrastrukturę Danych Badawczych (NFDI). Instytucje zaangażowane w NFDI otrzymają wsparcie przy opracowywaniu modułów e-learningowych, które można wykorzystać w szkoleniu naukowców-specjalistów. Ponadto rząd federalny uruchomi program doktorancki w celu rozwijania umiejętności w dziedzinie nauk o danych oraz usługę, która umożliwi finansowanie projektów badawczych opartych na wykorzystaniu istniejących zbiorów danych badawczych.

Umiejętności związane z danymi w społeczeństwie: rząd federalny zapewni fundusze na utworzenie „zestawu narzędzi” w celu zwiększenia umiejętności związanych z danymi w różnych obszarach zastosowań, np. dla przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ten zestaw narzędzi zostanie opracowany centralnie, a następnie bezpłatnie udostępniony. Usługa ta będzie szczególnie interesująca dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ – w przeciwieństwie do dużych firm – nie mają one wystarczających zasobów, aby inwestować w rozwój własnych umiejętności związanych z danymi. Rząd federalny opracowuje również specjalne usługi dla studentów (kursy umiejętności korzystania z danych) i naciska na odpowiedzialne wykorzystywanie i dostarczanie danych oraz przejście na silną kulturę otwartych danych. Intensyfikacji udostępniania danych będzie towarzyszyć skuteczniejsza kontrola ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

2. Komponent poświęcony cyfryzacji poszczególnych sektorów gospodarki – 3,138 mld euro

Przemysł motoryzacyjny musi zmierzyć się jednocześnie z dwoma głównymi wyzwaniami. Z jednej strony musi odgrywać znaczącą rolę w osiąganiu celów klimatycznych. Będzie to wymagało fundamentalnego przejścia na alternatywne układy napędowe, podczas gdy stosowanie tradycyjnych silników spalinowych będzie się zmniejszać. Z drugiej strony cyfryzacja wpływa na branżę na dwóch poziomach. Same pojazdy stają się coraz bardziej cyfrowe, od systemów rozrywki po zautomatyzowaną jazdę po drogach i kolei. Jednak produkcja musi również stawać się coraz bardziej cyfrowa, napędzana rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczność i międzynarodową presją kosztową. Tylko powszechne wprowadzenie Przemysłu 4.0 sprawi, że sektor ten będzie naprawdę przyszłościowy. Kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji będą miały również kwalifikacje i dalsze szkolenie obecnych pracowników.

Program dla producentów pojazdów / przemysłu dostawców ma zatem na celu wzmocnienie, a przede wszystkim modernizację producentów pojazdów (w tym branży kolejowej) i branży dostawców w trzech obszarach. W module (a) promowane będą inwestycje w nowe technologie, procesy i urządzenia. Nacisk zostanie położony na inwestycje środowiskowe w celu zapewnienia, aby zakłady produkcyjne były efektywne materiałowo i energetycznie, oraz na cyfryzację / wprowadzenie Przemysłu 4.0 we wszystkich dziedzinach. Moduł (b) wspiera badania i rozwój w zakresie innowacji, które są istotne dla transformacji. Omówione zagadnienia obejmują zautomatyzowaną i połączoną jazdę, alternatywne technologie napędowe, lekką, zoptymalizowaną energetycznie konstrukcję i nowe materiały, nowe modele biznesowe i cyfrowe ekosystemy w całym łańcuchu dostaw. Moduł (c) promuje nowe regionalne klastry innowacji, szczególnie w branży dostawców, co będzie również uzupełnieniem inicjatywy szkoleniowej.

Na bieżący rok przyśpieszane są inwestycje w technologię sygnalizacji cyfrowej, aby wesprzeć gospodarkę poprzez zapewnienie miejsc pracy i wsparcie firm z sektora kolejowego. W ramach programu cyfryzacji polegającego na wymianie konwencjonalnych nastawnic / programu szybkiej ścieżki w celu przyspieszenia wprowadzenia „Digital Rail Germany”, wprowadzanie cyfryzacji w sektorze kolejowym jest przyspieszane. W tym kontekście istniejące skrzynki sygnalizacyjne i systemy zabezpieczenia przejazdów kolejowych zostaną wymienione, stare instalacje zostaną zastąpione systemami bezpieczeństwa najnowszej generacji cyfrowej, a kompatybilność z kolejnymi rozszerzeniami ETCS zostanie umożliwiona dzięki jednolitym interfejsom systemu.

C) DIGITALIZACJA EDUKACJI – 1,435 mld euro.

W tym zakresie komponent ten jest ściśle powiązany z komponentem digitalizacji w administracji publicznej. Inicjatywa stworzy niezbędną infrastrukturę cyfrową, rozszerzy cyfrowe możliwości nauczania, uczenia się i komunikacji oraz ustanowi cyfrowe innowacje w systemie edukacji, aby wzmocnić umiejętności cyfrowe nauczycieli i uczniów oraz wyrównać szanse edukacyjne w celu poprawy włączenia społecznego (komponent 4.1). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ograniczony dostęp do edukacji może osłabić rozwój umiejętności młodych ludzi i zahamować ich przyszły sukces na rynku pracy, zwłaszcza w przypadku osób ze środowisk defaworyzowanych edukacyjnie. Wraz ze stopniowym rozwojem narodowej platformy edukacyjnej chcemy stworzyć przestrzeń dla wszystkich dziedzin edukacji, w której dane są chronione i zapewniana jest jakość.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych jest kluczem do promowania nauczania cyfrowego i wspomaganego cyfrowo. Wspólna inicjatywa rządu federalnego i krajów związkowych na rzecz stworzenia centrów doskonałości w zakresie nauczania cyfrowego i wspomaganego cyfrowo („doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie cyfrowym”) ma na celu wzmocnienie cyfrowego nauczania i uczenia się. Między innymi planowane jest lepsze powiązanie działalności uniwersytetów, pozauniwersyteckich instytucji badawczych i instytucji doskonalenia nauczycieli. Dokument dotyczący kluczowych zagadnień dotyczący „Cyfrowego doskonalenia nauczycieli” zostanie uzgodniony między rządem federalnym a krajami związkowymi do początku stycznia 2021 r. Pierwsze zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone w 2021 r. Specjalny program wyposażenia dla urządzeń cyfrowych („Sonderausstattungsprogramm für digi-tale Endgeräte”) dla nauczycieli wspiera landy w rozbudowie cyfrowych urządzeń do nauczania, uczenia się i komunikacji w szkołach. Udostępnienie urządzeń mobilnych ma na celu wspieranie nauczycieli w przygotowywaniu i kontynuowaniu lekcji oraz we wdrażaniu cyfrowych formatów nauczania, niezależnie od tego, czy nauczanie odbywa się w szkołach, czy na odległość.

D) WZMOCNIENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 1,384 mld euro

Reformy w tym komponencie mają na celu poprawę warunków uczestnictwa w rynku pracy, promowanie wzrostu wynagrodzeń zgodnie ze wzrostem wydajności oraz zapewnienie stabilności systemu emerytalnego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich emerytur.

W ramach programu inwestycyjnego „Finansowanie opieki nad dziećmi” na lata 2020–2021 rząd federalny przyznaje landom i władzom lokalnym dotacje na inwestycje w przedszkola i opiekę dzienną nad dziećmi od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Inwestycje będą dokonywane w nowe budynki, rozbudowy, przebudowy, remonty, renowacje i wyposażenie; środek ten odnosi się zatem również do flagowego projektu UE Renovate. Promowane będą inwestycje, które posłużą do stworzenia lub wyposażenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi. W związku z tym ten środek inwestycyjny uwzględnia również zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w edukację. Możliwość uczęszczania do przedszkola jest szczególnie korzystna dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i wzmacnia ich poziom umiejętności. Dostępność placówek opieki nad dziećmi ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia warunków umożliwiających rodzicom, zwłaszcza samotnym matkom, udział w rynku pracy i / lub zwiększenie ich aktywności zawodowej.To nie tylko zwiększa ich dochody z wynagrodzeń, ale także zabezpiecza dochody emerytalne dla tej grupy demograficznej w perspektywie długoterminowej, pomagając w ten sposób zapewnić stabilność systemu emerytalnego poprzez zwiększenie ogólnego udziału w rynku pracy. Wreszcie środek ten ma również na celu zapewnienie większej równości płci w społeczeństwie.

Aby nie doprowadziło to do wzrostu pozapłacowych kosztów pracy, składki na ubezpieczenie społeczne zostaną ustabilizowane na maksymalnie 40% w ramach Gwarancji społecznej 2021 r. Stabilizacja ta pozwoli uniknąć dodatkowych obciążeń, w szczególności w przypadku niskich i średnich dochodów, oraz zapobiegnie zniechęca do pracy przez więcej godzin.

Środek „Zapewnienie miejsc szkoleniowych” zapewnia wsparcie finansowe dla MŚP, które przyjmują stażystów i które utrzymują swój obecny poziom szkolenia, tworzą dodatkowe miejsca szkoleniowe, unikają krótkotrwałej pracy (Kurzarbeit) dla stażystów lub przyjmują stażystów z firm, które stały się niewypłacalny. Stażyści, którzy tymczasowo nie mogą kontynuować szkolenia w firmie, otrzymają możliwość skorzystania z przejściowego, finansowanego wewnętrznie szkolenia w ramach współpracy (Verbundausbildung) lub szkolenia kontraktowego (Auftragsausbildung). Środek ten pomoże zapobiec ryzyku „pokolenia koronawirusa” na rynku pracy i bezpośrednio odnosi się do sztandarowego projektu UE 7, Reskill i podnoszenia umiejętności, który promuje wysokiej jakości możliwości zatrudnienia i odpowiednią liczbę stażystów dla młodych ludzi rozpoczynających naukę rynek pracy i wzmacnia szkolenia zawodowe. Środek ten stanowi reformę w obszarze edukacji i polityki rynku pracy, która pomoże złagodzić społeczne i gospodarcze skutki pandemii, promować odpowiednie warunki dla wysokiego wzrostu płac i zapewnić podaż wykwalifikowanych pracowników.

Cyfrowy przegląd emerytur ma umożliwić obywatelom uzyskanie informacji na temat ich indywidualnych świadczeń emerytalnych ze wszystkich trzech filarów (emerytury ustawowe, zakładowe i prywatne) oraz zidentyfikowanie wszelkich działań, jakie muszą podjąć. Wszystko powinno być widoczne na pierwszy rzut oka i dostępne w formie cyfrowej za pośrednictwem portalu, na którym indywidualne informacje o uzyskanych i osiągalnych uprawnieniach emerytalnych są zestawiane ze sprawozdań o stanie instytucji emerytalnych w sposób jasny i przyjazny dla użytkownika, uzupełniony o ogólny przegląd. Aby pomóc obywatelom w planowaniu emerytur, bardzo przydatne jest przedstawienie uprawnień w przejrzysty sposób, między innymi po to, aby obywatele mogli podejmować racjonalne decyzje dotyczące swojego zatrudnienia i, w razie potrzeby, podejmowania dodatkowych przepisów. Może to wzmocnić zaufanie do funkcjonującej społeczności i systemu emerytalnego, który zaspokaja zapotrzebowanie, a ostatecznie pomaga również zapewnić trwałość systemu.

Zgodnie z aktualnym ministerialnym projektem ustawy o drugich stanowiskach kierowniczych (Zweites Führungs- positionen-Gesetz) w skład zarządu spółki giełdowej podlegającej równorzędnemu współdecydowaniu musi w przyszłości wchodzić co najmniej jedna kobieta, jeżeli więcej niż trzech członków. W przypadku firm, w których RFN posiada pakiet większościowy, już w organie zarządzającym będzie wymagane posiadanie co najmniej jednej kobiety, jeśli będzie ona składać się z więcej niż dwóch osób. Ponadto 30% minimalny udział kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych spółek giełdowych podlegających równemu współdecydowaniu, zostanie również rozszerzona na firmy, w których RFN ma większościowy pakiet akcji.

Firmy i pracownicy mogą nadal liczyć na świadczenie z tytułu pracy krótkoterminowej z Federalnej Agencji Pracy w okresie kryzysu Covid-19, po okresie uprawniającym do tego świadczenia, a środki ułatwiające dostęp do niego, stosowane w czasie kryzysu, były w dużej mierze przedłużony do końca 2021 r. Ustalenia te mają na celu zapewnienie długoterminowej pewności planowania i zapewnienie pomostu do 2022 r. Obejmuje to również fakt, że Federalna Agencja Pracy, w celu udzielenia pomocy pracodawcom, całkowicie zwróci koszty socjalne składki na ubezpieczenie, które muszą być płacone przez samych pracodawców, podczas gdy pracownicy pobierają zasiłek z tytułu pracy krótkoterminowej do 30 czerwca 2021 r.

Dodatek dla rodzin z dziećmi, który zapewnia rodzicom jednorazową wypłatę w wysokości 300 euro na dziecko, jest środkiem uzupełniającym wsparcie podstawy dochodu. Ulga podatkowa dla samotnych rodziców również wzrośnie ponad dwukrotnie. W tym kontekście należy również wspomnieć o szybkiej i raczej niebiurokratycznej pomocy w zapobieganiu trudnościom, które zagrażają istnieniu ludzi. W tym celu warunki dostępu do podstawowego wsparcia dochodu zostały znacznie złagodzone tymczasowo: na okres sześciu miesięcy ocena stanu zamożności jest zasadniczo zawieszona, a koszty zakwaterowania są wykazywane bez sprawdzania adekwatności.

E) WZMOCNIENIE ODPORNEGO NA PANDEMIE SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ – 4,56 mld euro

Ten komponent jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów, aby skutecznie przeciwdziałać pandemii i wzmocnić odporność systemu opieki zdrowotnej, w tym poprzez wdrażanie usług e-zdrowia, i wnosi wkład w projekt przewodni UE Modernizacja.

Wsparcie dla przyspieszonych badań i rozwoju pilnie potrzebnych szczepionek przeciwko Covid-19 ma na celu skrócenie czasu trwania pandemii. W szczególności finansowanie projektów dotyczących przyspieszonego rozwoju szczepionek zostanie wykorzystane do wsparcia realizacji badań klinicznych w Niemczech i zwiększenia mocy produkcyjnych.

Publiczna służba zdrowia – nie tylko ze względu na obecną pandemię Covid-19 – otrzyma wsparcie przy ekspansji cyfrowej poprzez korzystanie z usług elektronicznych, szczególnie w obszarze kontroli zakażeń. Poprawi to długoterminową odporność publicznej służby zdrowia jako ważnego filaru systemu opieki zdrowotnej w Niemczech. Szybki rozwój cyfryzacji w lokalnych organach służby zdrowia mógłby zostać wykorzystany do skuteczniejszej strukturyzowania procesów i kanałów raportowania. Lepsze i ukierunkowane wykorzystanie technologii cyfrowych oraz zwiększenie zasobów ludzkich i technicznych pomoże powstrzymać dalszy wzrost liczby zakażeń w trakcie pandemii.

Pakt na rzecz publicznej służby zdrowia (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) obejmuje zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz poprawę zasobów technicznych publicznej służby zdrowia. Kluczowym elementem paktu jest pełne wdrożenie i rozszerzenie niemieckiego elektronicznego systemu raportowania i informacji do kontroli zakażeń (DEMIS). DEMIS zostanie udostępniony wszystkim organom ds. Zdrowia do końca 2022 r. Kluczowym celem jest zapewnienie spójnej interoperacyjności systemów informacyjnych na wszystkich poziomach oraz opracowanie i udostępnienie znormalizowanych systemów i narzędzi.

Program dla szpitali przyszłościowych ma na celu sfinansowanie niezbędnych inwestycji w nowoczesne zdolności ratunkowe i lepszą infrastrukturę cyfrową oraz wzmocnienie inwestycji w rozwój i regionalne struktury opieki. Na ten cel zostaną udostępnione łącznie 3 miliardy euro z budżetu federalnego. Planowane jest dofinansowanie ze strony krajów związkowych i organów odpowiedzialnych za prowadzenie szpitali w wysokości 1,3 mld euro.

F) NOWOCZESNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3,474 mld euro

Zwiększona cyfryzacja administracji publicznej i rozwój usług e-administracji mogą poprawić produktywność sektora publicznego i pobudzić popyt na usługi cyfrowe.

Ustawa o dostępie online promuje utworzenie ogólnokrajowej cyfrowej usługi administracyjnej w Niemczech do 2022 r. Celem jest w szczególności zdigitalizowanie 575 usług administracyjnych w sposób przyjazny dla użytkownika i zgodny z prawem. Jak najwięcej samorządów zostanie podłączonych do usług online, które zostały opracowane i wdrożone w jednym miejscu w modelu „jeden dla wszystkich”. Główną zasadą jest łatwość obsługi usług cyfrowych. Program cyfryzacji, który obejmuje systemy platform i podstawowe komponenty / usługi cyfrowe, zawiera również określony komponent federalny. Jest to ściśle powiązane z wdrożeniem modernizacji rejestrów. Przyjazna dla użytkownika cyfrowa usługa administracyjna wymaga wiarygodnych, wzajemnie powiązanych danych rejestrowych, na przykład poprzez wprowadzenie numeru identyfikacji podatkowej jako numeru identyfikacyjnego między rejestrami. Rejestry są zarządzane w Niemczech w sposób zdecentralizowany, tj. Na miejscu w poszczególnych władzach lokalnych. Często nie są one ze sobą powiązane w sposób, który pozwoliłby na wykorzystanie istniejących danych w innych procedurach administracyjnych. Aby zapewnić, że będzie to możliwe w przyszłości, jakość niemieckich rejestrów zostanie poprawiona i zostaną one połączone ze sobą w całym kraju poprzez system zarządzania identyfikacją między rejestrami oraz organ i system przekazywania danych.

W 2009 r. Niemcy powołały instytucję Partnerschaft Deutschland (PD), której celem jest udzielanie samorządom ukierunkowanej pomocy w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych oraz modernizacji administracji. W kontekście finansowanego przez rząd projektu badawczego o nazwie „Doradztwo inwestycyjne w zakresie zamówień opartych na cyklu życia i wynikach”, PD zapewnia wielu instytucjom publicznym ukierunkowane porady dotyczące planowania, projektowania i wdrażania projektów inwestycyjnych. W ramach tego projektu badawczego PD określiła kluczowe cele dla bieżącej pomocy, którą oferuje.

Cele te obejmują: (a) dostarczanie fachowej wiedzy na wczesnych etapach planowania projektów i projektów budowlanych w celu ułatwienia skutecznego przygotowania inwestycji, (b) przyspieszanie i usprawnianie procedur planowania i budowy, (c) wspieranie decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie modeli, szablonów, struktur procesów, szkoleń i innych praktycznych wskazówek oraz (d) budowanie zdolności w administracji publicznej, w tym szczególny nacisk na usprawnione kanały podejmowania decyzji między szczeblem roboczym a kierownictwem. Podejście PD – polegające na zapewnieniu ukierunkowanej, specjalistycznej pomocy urzędnikom publicznym, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację projektów inwestycyjnych – można rozszerzyć na dodatkowe obszary. Na przykład można ocenić, czy podejście PD jest odpowiednie do celu (a) promowania współpracy władz lokalnych (tj. Współpracy między wieloma władzami lokalnymi, w tym przedsiębiorstwami komunalnymi) przy realizacji projektów inwestycyjnych, (b) identyfikacji potencjalnych przeszkód prawnych w związku z tym (c)poszerzanie możliwości e-learningu w celu promowania budowania wiedzy i zdolności wśród władz administracyjnych.

3.FRANCJA

Plan obejmuje trzy główne tematy: ekologia, konkurencyjność i spójność. Dotacje wynoszą 39,4 mld euro, brak danych na temat pożyczek.

A) EKOLOGIA:

Francja ma ambitny cel: stać się pierwszą dużą europejską gospodarką zdekarbonizowaną poprzez osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. Cały proces transformacji energetycznej ma przynieść dodatkowe 30 mld euro. Francja będzie wspierać termomodernizację budynków, dekarbonizację przemysłu, ekologiczny wodór, czystszy transport i transformację sektora rolnego.

I) Rozwój ekologicznego wodoru:

Aby być w czołówce w zakresie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i technologii niskoemisyjnych, Francja będzie wspierać projekty prowadzone przez firmy z całego kraju, aby zachęcić do pojawienia się francuskich rozwiązań wodorowych. Ustanowi mechanizm wspierania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy wody i stworzy ważny projekt będący przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w celu wsparcia industrializacji we Francji i opracowania demonstratorów.

II) Poprawa codziennej mobilności:

Plan naprawy przewiduje 1,2 miliarda euro na rozwój korzystania z rowerów i transportu publicznego poprzez poprawę istniejących usług.

III) Wsparcie dla sektora kolejowego:

Poprawa jakości sieci kolejowej pomoże zwiększyć podaż pociągów do różnych celów. Celem jest zwiększenie podaży na mniej zaludnionych obszarach i lepsze powiązanie ich z obszarami miejskimi, przyspieszenie prac nad poprawą wrażeń na stacjach kolejowych, zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, oraz rozwój transportu towarów w celu uporządkowania ścisła obsługa firm, platform logistycznych i portów w dobrych warunkach ekonomicznych.

IV) Różnorodność biologiczna, walka z zajmowaniem gruntów i transformacja rolnictwa:

Francja zwiększy swoją niezależność żywieniową, aby sprostać zwiększonemu popytowi na lokalne produkty, zmieniając model rolnictwa w kierunku bardziej odpornych systemów. Ta transformacja pomoże przywrócić różnorodność biologiczną na terytoriach i pomoże w walce z zajmowaniem gruntów.

B) KONKURENCYJNOŚĆ:

Francja zdecydowała się zmodernizować swoje zakłady produkcyjne, intensywnie inwestować w technologie przyszłości (w tym technologie ekologiczne), obniżyć podatki produkcyjne i zwiększyć wsparcie dla badań, szkoleń i rozwoju umiejętności oraz istniejącej krajowej wiedzy specjalistycznej. W planie France Relance przeznaczono na ten cel 34 miliardy euro.

I) Reshoring produkcji przemysłowej:

Aby zapewnić sobie niezależność gospodarczą i technologiczną, Francja skupia się na pięciu strategicznych sektorach swoich inwestycji:

• zdrowie,

• nakłady (elementy wprowadzane do procesów produkcyjnych) istotne dla przemysłu,

• elektronika,

• przemysł rolno-spożywczy,

• przemysłowe aplikacje 5G.

Niektóre działania produkcyjne zostaną przeniesione do Francji, co znacznie zmniejszy ślad węglowy firm.

II) Inwestowanie w technologie przyszłości:

Dzięki programowi Inwestycje na przyszłość (PIA) państwo będzie wspierać innowacje, a zwłaszcza inwestycje w przyszłe technologie, w tym technologie cyfrowe, badania medyczne i zdrowotne, energię bezemisyjną, odpowiedzialne rolnictwo i niezależność żywnościową, zrównoważony transport i mobilność, oraz przemysły kulturalne i kreatywne.

III) Niższe podatki produkcyjne:

Podatki produkcyjne hamują konkurencyjność francuskich firm. We Francji stanowiły one 3,2% PKB w 2018 r., W porównaniu ze średnią 1,6% w całej Unii Europejskiej. Aby uczynić Francję bardziej atrakcyjną i zachęcić przedsiębiorstwa przemysłowe do zakładania, podatki te będą obniżane o 10 mld euro rocznie od 1 stycznia 2021 r.

C) SPÓJNOŚĆ:

W 2030 roku Francja będzie potrzebować dobrze wyszkolonej siły roboczej. W ten sposób France Relance inwestuje 36 miliardów euro w największy kapitał Francji: ludzi. Aby uniknąć pogłębiania się nierówności, plan naprawy został opracowany w taki sposób, aby zapewnić lepsze wsparcie młodym i wrażliwym osobom poszukującym pracy w całym kraju.

I) Wzmacnianie umiejętności i przekształcanie szkolenia zawodowego:

Aby odpowiedzieć na nowe działania związane z transformacją ekologiczną, gospodarką o obiegu zamkniętym i technologią cyfrową, plan naprawy zwiększy dostępność szkoleń pracowników o około 400 000 osób i przekształci systemy szkolenia zawodowego, aby Francja stała się liderem w dziedzinie technologii cyfrowych i innowacji edukacyjnych.

II) Szkolenie młodych ludzi w strategicznych, szybko rozwijających się sektorach:

Aby sprostać oczekiwanemu wzrostowi liczby młodych osób poszukujących pracy, od września 2020 r. Przeznaczono 1,6 miliarda euro na zwiększenie liczby kursów szkoleniowych opartych na certyfikatach dla wszystkich młodych ludzi przybywających na rynek pracy.

OPRACOWANE NA PODSTAWIE:

1. Recovery and Resilience Facility, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf, dostęp 24.04.2021.

2.https://eportugal.gov.pt/en/noticias/plano-de-recuperacao-e-resiliencia-em-consulta-publica-ate-1-de-marco, dostęp 24.04.2021.

3.https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzMgYAqlWyYAUAAAA%3d, dostęp 24.04.2021.

4.https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.pdf?__blob=publicationFile&v=4, dostęp 24.04.2021.

5.https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/promoting-france-s-attractiveness/france-relance-recovery-plan-building-the-france-of-2030/, dostęp 24.04.2021.