Prawo do strajku jest zagrożone w związku w nowym prawem UE

 
Jak wynika z analizy prawnej przeprowadzonej przez EKZZ, prawo do strajku może zostać podważone przez nowe prawodawstwo UE, które ma zapewnić, że jednolity rynek będzie w stanie wytrzymać kryzysy, takie jak pandemia Covid.
 
Komisja Europejska ma przyjąć dzisiaj wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie instrumentu dla jednolitego rynku w warunkach zagrożenia (SMEI), który wprowadziłby środki awaryjne w celu zagwarantowania swobodnego przepływu oraz dostępności podstawowych towarów i usług podczas każdego przyszłego kryzysu.
 
Jednak w ramach reformy Komisja planuje uchylić obowiązujące rozporządzenie* w sprawie funkcjonowania jednolitego rynku, które wyraźnie zabezpiecza prawo do strajku. Żadne takie zabezpieczenie nie zostało uwzględnione w projekcie wniosku Komisji w sprawie SMEI.
 
Związki zawodowe obawiają się, że strajk mógłby zostać uznany za „kryzys”, a środki podjęte przez SMEI mogą podważyć zbiorowe działania naruszające prawa międzynarodowe, takie jak Karta Praw Podstawowych UE.
 
EKZZ wystosowało pismo do Komisji Europejskiej, wzywając ją do zapewnienia ochrony prawa do strajku w nowym prawodawstwie.
 
Sekretarz Konfederacji ETUC Isabelle Schömann powiedziała:
 
„Pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie pokazały, jak ważne są układy zbiorowe kierowane przez związki zawodowe, aby zapewnić prężną gospodarkę uwzględniającą potrzeby pracowników i obywateli podczas takich kryzysów.  Prawo do strajku jest nieodłączne od prawa pracowników do rokowań zbiorowych i jako takie nie może być ograniczone środkami awaryjnymi. Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe nigdy nie może być wykorzystywane jako środek do podważania lub uchylenia praw podstawowych.
 
Poszanowanie praw pracowniczych ma fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej UE i nigdy nie może być traktowane jako przeszkoda w funkcjonowaniu Jednolitego Rynku. Dlatego EKZZ wzywa Komisję do wzmocnienia gwarancji praw podstawowych w tym prawodawstwie, w szczególności jeśli chodzi o prawa socjalne, pracownicze i związkowe”.
 
Uwagi
 
 
* Artykuł 2 rozporządzenia „Truskawkowego” 2679/98 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowi:
 
„Niniejszego rozporządzenia nie można interpretować jako naruszającego w jakikolwiek sposób wykonywanie praw podstawowych uznanych w państwach członkowskich, w tym prawa lub wolności strajku. Prawa te mogą również obejmować prawo lub swobodę podejmowania innych działań objętych szczególnymi systemami stosunków pracy w państwach członkowskich”.