Pracownicy UE teraz potrzebują odpowiednich dochodów minimalnych!

Ponad jedna na pięć osób w UE, 94,5 miliona, była już „zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w zeszłym roku. Teraz, gdy  inflacja wynosi średnio 9,1% – EKZZ wzywa ministrów państw członkowskich w Radzie UE do przyjęcia zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie minimalnej płacy w trybie pilnym. Nie czekajcie przez kolejne 8 lat z jego wdrożeniem!
 
Rosnące ceny najmocniej uderzają w ludzi żyjących w ubóstwie” – powiedziała Liina Carr, sekretarz EKZZ „a biedni nie mogą czekać do 2030 r. na wdrożenie zaleceń. Komisja Europejska słusznie wzywa do corocznej indeksacji, aby dostosować dochody do rosnących kosztów życia.
 
Zalecenie musi zostać przyjęte i wdrożone jak najszybciej –dochody muszą teraz wzrosnąć, aby uniknąć cierpień, które będą miały konsekwencje dla całego społeczeństwa. Bez utrzymania siły nabywczej osób o najniższych dochodach pogłębiająca się w ostatniej dekadzie nierówność przekształci się z luki w ziejącą przepaść społeczną.
 
Projekt zalecenia zawiera wiele pozytywnych sugestii, m.in. aby wsparcie dochodu minimalnego obejmowało świadczenia zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, a także by zwiększyć inwestycje dla instytucji odpowiedzialnych za zapewnianie dochodu minimalnego. Ale nie proponuje niestety, jak zapewnić adekwatność minimalnego dochodu i nie zajmuje się regulacją świadczeń pracowniczych, aby uniknąć bardzo realnego ryzyka prostego subsydiowania przedsiębiorstw, które płacą niedopuszczalnie niskie płace.
 
Chociaż odpowiednie wsparcie dochodu ma kluczowe znaczenie dla milionów pracujących, UE musi również zadbać o to, by we wszystkich państwach członkowskich wynagrodzenie za pracę gwarantowało życie bez ubóstwa” – dodała Liina Carr.
 
ETUC uważa, że zaleceniu w sprawie minimalnego wsparcia dochodu musi towarzyszyć przyjęcie i pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie odpowiednich płac minimalnych (która również wspiera negocjacje zbiorowe).
 
Systemy dochodu minimalnego obejmują szereg świadczeń pieniężnych i usług rzeczowych dla osób, które nie mogą pracować lub potrzebują pomocy w znalezieniu pracy, a także zasiłki dla bezrobotnych, dostęp do mieszkań, doradztwo i szkolenia.
 
Więcej informacji na temat propozycji EKZZ dotyczących rozwiązania kryzysu związanego z kosztami życia znajdziesz tu: