Posiedzenie Zespołu roboczego ds. emerytur pomostowych działającego w ramach Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS

 
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. emerytur pomostowych. 
 
Spotkanie dotyczyło prac nad rozszerzeniem możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez kuratorów sądowych. Na posiedzeniu zespołu wysłuchano postulatów kuratorów sądowych o objęcie tej grupy zawodowej prawem do emerytury pomostowej za pracę w szczególnym charakterze. 
 
Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych Pan Waldemar Lutkowski (z ramienia Forum Związków Zawodowych). W posiedzeniu wziął też udział Pan Krzysztof Małecki (FZZ) – członek Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. 
 
Pani Aleksandra Szewera-Nalewajek – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych (OZZKS) powiedziała, że raport Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP) wyraźnie wskazuje na to, że kuratorzy podlegają nadmiernemu stresowi w związku z wykonywaną przez nich pracą, a czynności zawodowe podejmowane tę grupę zawodową często mają bardzo dramatyczny przebieg, związany m.in z wykonaniem orzeczeń sądów dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi. 
 
Pani Szewera-Nalewajek zgłosiła postulat objęcia kuratorów systemem emerytur pomostowych, jako zawodu wykonywanego w szczególnym charakterze i nadmieniła, że OZZKS zwrócił się o zmiany do Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Zaapelowała także do partnerów społecznych o wsparcie i rekomendację takich zmian legislacyjnych.
 
W trakcie posiedzenia zespołu rozważane były także postulaty rozszerzenia prawa do emerytur pomostowych także na pracowników, od których wynagrodzeń przedsiębiorcy płacą składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), ponieważ pracują w szczególnych warunkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają jednak prawa do tych świadczeń, jako że nie spełniają jednego z podstawowych warunków – pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. RDS podjęła też dodatkowe działania, które mogą dać impuls do zmian, wstrzymywanych do tej pory przez Ministerstwo Rodziny i zamówiła sporządzenie raportu o funkcjonowaniu (przez ostatnie 13 lat) przepisów o emeryturach pomostowych.