Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie ZP RDS ds. prawa pracy.

Podczas posiedzenia dyskutowano  na temat stanowiska Zespołu dotyczącego zawarcia porozumienia strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia”.

Przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, mając na uwadze autonomiczne porozumienie europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego, wyrazili wolę jego implementacji w Polsce.

Dostrzegając wyzwania demograficzne oraz procesy migracyjne w Europie i w Polsce związki zawodowe uważają za konieczne podjęcie działań dostosowawczych w zakresie polityki społecznej i polityki gospodarczej, które zachęciłyby osoby starsze do wydłużenia aktywności zawodowej, a pracodawców do ich zatrudniania. Chodzi między innymi o takie działania jak: dodatkowa przerwa od pracy, obniżony podatek, czy mniejsze składki do ZUS. Uzgodniono, że w styczniu 2020 r. na autonomicznym spotkaniu zostaną doprecyzowane zapisy przedmiotowego stanowiska.

W dalszej części spotkania Dyrektor Departamentu Prawa Pracy poinformowała, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – koncentruje się na przygotowaniu projektu, którego celem będzie wdrożenie Dyrektywy do naszego porządku prawnego. Projekt zmiany ustawy o delegowaniu i innych ustaw, których zmiana jest konieczna niedługo zostanie skierowany na kolegium MRPiPS a następnie powinien zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.