Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

7 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. FZZ reprezentował Pan Waldemar Lutkowski. W spotkaniu udział wzięła również Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pan Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przedstawiciele Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, ZUS i straży miejskich/gminnych.

Podczas spotkania omówiono, realizujący zapisy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Celem projektu jest w zamierzeniu wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i wzmocnienie systemu emerytalnego tworząc kapitałowy filar tego systemu. Projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE w taki sposób, że: Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przesłało projekt do konsultacji społecznych i oczekuje, w ustawowym terminie, na opinie partnerów społecznych.

Na posiedzeniu również kontynuowano dyskusję w temacie, zgłoszonym przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej do zawodu, który wykonuje prace o szczególnym charakterze. W obecnym ustawodawstwie nie istnieje możliwość takiej kwalifikacji i strona rządowa nie przewiduje nowelizacji ustawy. W trakcie dyskusji bardzo wyraźnie zostały zarysowane stanowiska partnerów społecznych. Strona związkowa opowiadała się za nie wygaszaniem emerytur pomostowych, które zgodnie z ustawą z 2018 r. o emeryturach pomostowych mają charakter wygasający o czym świadczy zapis, że prawo do takiego świadczenia mają wyłącznie osoby, które rozpoczęły prace przed 1 stycznia 1999 r., natomiast organizacje pracodawców były za utrzymaniem wygasającego charakteru emerytur pomostowych.