Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

Dnia 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym przedmiotem posiedzenie była dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych. FZZ reprezentował Pan Waldemar Lutkowski.

P. Izabela Tomczyk (Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS) przedstawiła wnioski z informacji ZUS przesłanej  członkom Zespołu – o ubezpieczonych wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za lata 2010-2019.

Prace w szczególnych warunkach są to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwały uszczerbek zdrowia. Są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki medycznej i organizacyjnej stawiają przed pracownikami wymagania, które przekraczają  ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Płatnik składek przekazuje do ZUS informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W przedstawionym dokumencie w 2010 r. było 7.500  płatników, którzy złożyli dokumenty za 312,4 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, natomiast w 2019 r. dokument złożyło 8.500. płatników za 317,0 tys. pracowników. Wśród osób, za które płatnicy złożyli dokument za 2019 r. przeważali mężczyźni stanowiąc 74,1%. Największą grupę stanowili pracownicy wykonujący prace kierowców w transporcie publicznym a także pracownicy wykonujący prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii  w warunkach ostrego dyżuru.

W kolejnej części spotkania dyskutowano o możliwości zmiany przepisów ustawy i trybie dalszej pracy zespołu. Organizacje związkowe (w tym Forum Związków Zawodowych) opowiadają się za likwidacją zapisów ustawy mówiących o wygaszającym charakterze emerytur pomostowych. Na  ostatnim posiedzeniu ZP ustalono podjęcie, przez grupę roboczą, prac w celu wypracowania rozwiązań dotyczących emerytur pomostowych. Ustalono również, że w skład grupy roboczej wejdą także przedstawiciele ZUS i CIOP. Zespół oczekuje na zgłoszenia przedstawicieli tych organizacji, które nie wskazały jeszcze osób do prac grupy roboczej.