Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Program – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki był tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które  odbyło się w dniu 11 marca lutego 2021 r. 

Ze strony rządowej był obecny Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa MRPiT, Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Wsparcia, Innowacji i Rozwoju MFiPR oraz Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych MF. Forum Związków Zawodowych reprezentował Dariusz Trzcionka i Krzysztof Kisielewski.

W pierwszej części spotkania została przedstawiona informacja nt. Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, który zastąpi dotychczasowy program Inteligentny Rozwój 2014-2020. Będzie finansował prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji głównie w firmach i sektorze nauki ale także w instytucjach otoczenia biznesu.Prace nad systemem wsparcia zostały rozpoczęte w II poł. 2019 r. W Grupie roboczej dla celu Bardziej konkurencyjna i innowacyjna Europa, we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami, były wypracowywane główne założenia. Program w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wartość alokacji wynosi prawie 8 mld euro. Program został podzielony na trzy priorytety:

  • Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców z kwotą ponad 4,3 mld euro – główną formą wsparcia będą dotacje na innowacyjne inwestycje.
  • Priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu – wsparcie głównie w formie instrumentów kapitałowych
  • Priorytet III – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów

Obecnie projekt programu jest na etapie konsultacji społecznych, które będą trwały do 14 kwietnia br. Jest również poddawany ocenie oddziaływania na środowisko. Po konferencji podsumowującej konsultacje, zaplanowanej na 10 maja br. i po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (wrzesień).

W dalszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję z poprzedniego spotkania dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. W powyższej sprawie zostało przyjęte stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu.