Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego – 9 marca 2021r.

Przegląd aktywności Trójstronnych Zespołów Branżowych (TZB), praktyka układowa w Polsce oraz omówienie tematów zgłoszonych do prac Zespołu to  tematy posiedzenia zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 9 marca 2021 r. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Agata Oklińska – Zastępca Dyrektora  Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Strona społeczna zaproponowała, żeby prace na ww. tematyką toczyły się równolegle w obu zespołach. Ustalono, że problematyka dotycząca  materii układowej i promowaniu systemu rokowań będzie omawiana na forum zespół ds. rozwoju dialogu społecznego.

Następnie poruszono kwestie przeglądu realizacji uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Członkowie zespołu otrzymali materiał zawierający zestawienie uchwał strony społecznej wraz z informacją dotyczącą podjętych działań. Uzgodniono, że z uwagi na obszerność przekazanego materiału, wszystkie organizacje dokonają analizy a następnie temat powróci na posiedzenie zespołu.

W dalszej części spotkania Dyrektor Marek Waleśkiewicz przedstawił informacje z działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych (TZB) w okresie od stycznia do 9 marca 2021 r. Poinformował, że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia TZB wznowiły swoją działalność i w miesiącu lutym odbyło się 8 posiedzeń zespołów ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, ds. Branży Energetycznej, ds. Ochrony Zdrowia, ds. Branży Węgla Brunatnego, ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz jedno posiedzenie  w marcu br. zespołu ds. Przemysłu Lekkiego. Ponadto poinformował, że trwają prace nad wznowieniem posiedzeń zespołów ds. Branży Spożywczej, ds. Przemysłu Stoczniowego, ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej oraz ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.

Kolejnym omawianym punktem była informacja z posiedzenia grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, którą przedstawiła Edyta Doboszyńska – Związek Rzemiosła Polskiego. Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego, podczas posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 r. przedyskutowała zagadnienia dotyczące wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych oraz wdrażania europejskiego porozumienia ramowego dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego. Przedstawiła rekomendacje grupy roboczej, aby Prezydium Rady zwróciło się do Rządu RP o przedstawienie informacji nt. całościowej wizji polskiego rządu dotyczącej działań jakie powinny być podjęte na poziomie UE oraz na poziomie krajowym w celu stopniowej implementacji zasad wskazanych w Filarze. Ponadto oznajmiła, że grupa robocza proponuje Prezydium RDS zwrócenie się do przewodniczących zespołów problemowych RDS o przeprowadzenie w ramach prac Zespołów dyskusji dotyczącej implementacji poszczególnych postanowień Filaru.

Następnie członkowie zespołu dyskutowali na temat praktyki układowej w Polsce. Przedstawiono wyniki badań jakie były prowadzone w obszarze układów zbiorowych pracy. Wskazano, że zakładowe układy zbiorowe pracy zawierane są dla pojedynczych pracodawców. Poinformono, że liczba zawartych zakładowych układów wyniosła 14 tys. z czego tylko ponad 6,7 tys. obowiązuje. Takie układy były zawierane w sferze publicznej – głównie w szkołach dla pracowników nie będących nauczycielami.

Ostatnim punktem posiedzenia była informacja dotycząca stanu prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wpisów na listę mediatorów.