Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ.

W związku z wcześniej uzyskaną zgodą Zarządu Głównego FZZ, najważniejszym punktem obrad było uzupełnienie składu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Wakujące miejsce w składzie Prezydium uzupełnił kol. Marek Szulc – przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”-80.

Nowo wybrany wiceprzewodniczący złożył wniosek o powołanie zespołu ds. górnictwa i energetyki. Wniosek ten uzyskał akceptację i Zarząd Wojewódzki powołał taki zespół pod przewodnictwem wnioskodawcy.

Ważnym punktem obrad było też przyjęcie Regulamin Działania Prezydium W-M ZW FZZ.
W dokumencie tym sformalizowane zostały obowiązki poszczególnych osób wchodzących w skład Prezydium.

W kolejnym punkcie Elżbieta Butkiewicz i Barbara Bonisławska szczegółowo przedstawiły trwający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym spór zbiorowy pomiędzy pielęgniarkami
i położnymi a kierownictwem placówki. O problemach, które od dłuższego czasu narastają
w Olsztyńskim Teatrze Lalek mówił też Adam Hajduczenia ze Związku Zawodowego Aktorów Polskich. W przypadku braku zwiększenia nakładów finansowych na tą placówkę, wkrótce może dojść do jej zamknięcia. Andrzej Tymecki – Prezes ZZKKPO – przedstawił sytuację
w oświacie w woj. warmińsko-mazurskim, a następnie na jego wniosek został powołany zespół ds. oświaty.

Po zakończeniu obrad nastąpiła uroczystość składania życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Opracował: Łukasz Abramski