Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Poznaniu

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Wielkopolskiego. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący zarządu Krzysztof Małecki, który po przywitaniu i przyjęciu porządku obrad wraz z zebranymi uczcił minutą ciszy zmarłych: w 04/2019 wiceprzewodniczącego FZZ Stanisława Stolorza i w 07/2019 członka Zarządu Wojewódzkiego Romana Murzynowskiego. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący KKR FZZ Zdzisław Gnaciński oraz przewodniczący Zarządu Powiatowego FZZ w Środzie Wlkp. Dariusz Podgajski.

Następnie przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad. W sprawach organizacyjnych poinformował o zmianach w zarządzie: za Dorotę Fryzę wszedł Adam Szygenda, a za Dariusza Lewandowskiego wszedł Ryszard Ogórek. Przewodniczący wskazał na frekwencję na zarządach, która nie przekracza 30% i konieczność zmian w organizacji zarządów wojewódzkich. To samo dotyczy zarządów powiatowych, a w szczególności większego zaangażowania przedstawicieli organizacji związkowych działających w powiatach – jak podkreślił to przewodniczący Dariusz Podgajski. Widzi on także konieczność zakupu znaczków Forum, fag i koszulek z logo Forum w celu promocji centrali związkowej w Terenie. Podziękował za obecność przewodniczącego ZW FZZ na Zarządzie Powiatowym w dniu 28 listopada 2019 r. w Środzie Wlkp. Oraz wsparcie finansowe organizacji posiedzenia. W tym punkcie posiedzenia przewodniczący poinformował o zgłoszeniu Dariusza Cichego przewodniczącego Regionalnego ZZ Nauczycieli w Pleszewie do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli w Poznaniu.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja przewodniczącego z posiedzeń Prezydiów FZZ w dniach 20 października 2019 r. w Międzyzdrojach i 25 listopada 2019 r. w Warszawie oraz Zarządu Głównego w dniu 21 października 2019 r. w Międzyzdrojach. Przewodniczący poinformował o zapisie w planie budżetu na 2020 rok zwiększonych środków finansowych na zarządy wojewódzkie
i możliwości wykorzystania ich na działalność zarządów, co jest pokłosiem dobrego wyniku finansowego spółki Forum Invest, która przejęła od FWP ośrodki wypoczynkowe w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój. Poinformował o dyskusji na temat zwiększenia składki członkowskiej o 5 groszy i konieczności podjęcia dialogu w organizacjach na temat rzeczywistego finansowania działalności naszej centrali związkowej. Przewodniczący KKR odniósł się także do zadłużeń organizacji przynależnych do Forum i działań podjętych w celu egzekwowania zaległości. W województwie wielkopolskim została wykreślona jedna organizacja związkowa, a jedna organizacja posiada niewielkie zadłużenie. Podczas posiedzeń prezydiów omawiana także sytuację w RDS pod przewodnictwem Doroty Gardias, zmiany w przewodniczeniu zespołom problemowym. Przewodniczący omówił podjęte działania ws. Wniosków do RDS nt. trzeciego sygnału i problemów w branży transportu publicznego. W tematach tych głos zabierali: Stanisław Drzewiecki, który przybliżył problematykę osób wykonujących pracę na emeryturze pomostowej, czasu pracy kierowców i zmian proponowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych oraz Dariusz Wojcieszak, który wskazał na ważną inicjatywę Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Podczas Zarządu Głównego FZZ wybrano nowego wiceprzewodniczącego FZZ Jana Przewoźnego oraz zostało przeprowadzone przez prawników Forum szkolenie z ustawy o związkach zawodowych. Z ostatniego posiedzenia Prezydium FZZ przewodniczący przedstawił osoby powołane do Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego i Rady Nadzorczej PFRON, skupiając się na wniosku Federacji Służb Mundurowych ws. Skandalicznej wypowiedzi przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piotra Dudy, szkalującej inne organizacje związkowe. Przez naszą centralę związkową zostaną podjęte działania mające na celu poprawę dialogu międzyzwiązkowego w Polsce i równe traktowanie związków zawodowych przez organy władzy państwowej.

Następnie przewodniczący omówił tegoroczne posiedzenia WRDS w Poznaniu w dniach 28 marca 2019 r., 25 czerwca 2019 r. i 1 października 2019 r., na których omawiano zgłoszoną przez FZZ sprawę tzw. trzeciego sygnału – zakończone stanowiskiem popierającym inicjatywę, Plan Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2019 r., zagrożenie i walka ze smogiem w Poznaniu i regionie, Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2030 r., sytuacja w regionie konińskim, sytuacja w Porcie Lotniczym „Ławica” w Poznaniu oraz zmiany w szkolnictwie zawodowym. W posiedzeniach WRDS oprócz członków ZW FZZ uczestniczyli zaproszeni z organizacji związkowych: Dariusz Wojcieszak i Piotr Rybiński.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie szkoleń w Poznaniu z Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zostały przeprowadzone dla członków związków zawodowych w dniach 31 lipca 2019 r. i 28 sierpnia 2019 r. Przewodniczący poinformował o możliwości przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń w 2020 r. prosząc jednocześnie o zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na nie. Członkowie zarządu ponieśli konieczność przeprowadzenia szkoleń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń społecznych inspektorów pracy i zmian w prawie pracy. Przewodniczący poprosił o zgłoszenia kandydatów na szkolenie dla SIP.

Dyskusja nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. koncentrowały się na zagadnieniu kwestionowania przez pracodawców i inne organizacje związkowe liczebności członków i reprezentatywności oraz kwestii doraźnych zwolnień od pracy działaczy związkowych.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie sytuacji w branżach organizacji przynależnych do FZZ. Adam Zaremba wskazał na trudną sytuację związaną z wynagrodzeniami w Poczcie Polskiej pomimo wzrostu woluminu przesyłek paczkowych i wypłaconych dotychczas nagrodach. Roman Gryczyński przybliżył sytuację w oświacie po strajku w maj tego roku: wyrównanie do najniższej pensji, wysokość etatu na którym pracują nauczyciele, braku katechetów w szkołach i zmniejszeniu godzin lekcyjnych
z religii oraz dyscyplinowania nauczycieli z art. 85 Karty Nauczyciela. Barbara Wolna natomiast omawiając sytuację w służbie zdrowia wskazała na problemy wynikające z regulacją 1600 zł.
I wynikających z niej skutków oraz problemy z normami zatrudnienia, które zamiast poprawić warunki pracy pielęgniarek, mogą spowodować zamykanie całych oddziałów z braku personelu. Leszek Borus
z Federacji ZZ Kolejarzy przybliżył sprawę dodatków stażowych na kolei i zmiany proponowane w układzie zbiorowym pracy. O sporach zbiorowych w sektorze wydobywczo – energetycznym Regionu Konińskiego mówił Jan Koźmiński. Poinformował o chęci inwestowania
w energię odnawialną decydentów i właścicieli tego sektora, co przy małym zatrudnieniu przy np. produkcji wiatraków czy fotowoltaiki nie rozwiąże problemów górników węgla brunatnego, firm zależnych i ich rodzin. O sytuacji w MPK w Poznaniu mówił Stanisław Drzewiecki, o pracownikach sądownictwa Krystian Lis, a spółdzielni mieszkaniowej Iwona Maćkowiak.

Na zakończenie przewodniczący złożył wszystkim członkom zarządu i ich rodziną życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020.

Sporządził: Krzysztof Małecki

Fot.  Krzysztof Małecki i Ferdynand Nowak