Posiedzenie WRDS w Poznaniu

Przewodnicząca RDS Minister Elżbieta Rafalska w Poznaniu

W dniu 7 września 2018 r. odbyło się organizacyjne posiedzenie Prezydium WRDS w Poznaniu oraz posiedzenie plenarne Rady z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Elżbiety Rafalskiej. W posiedzeniu WRDS z ramienia ZW FZZ uczestniczyli: Krzysztof Małecki i Anna Klitkowska.

Głównym tematem posiedzenia Rady były:

– Polityka senioralna z uwzględnieniem roli samorządu,

– Finansowe i społeczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

Pani Minister w swoim wystąpieniu przybliżyła programy rządowe, które mają za zadanie wspierać politykę senioralną państwa. Zwróciła uwagę na ciągle niewystarczający wskaźnik dzietności w Polsce, który z 1,29 wrósł zaledwie do 1,45 i dopiero w perspektywie 20. lat pozytywne skutki m. in. Programu Rodzina 500+ będą odczuwalne w starzejącym się polskim społeczeństwie. Dlatego ważna jest polityka mająca na celu tworzenie domów opieki dziennej dla osób starszych, na które rząd przeznacza 80 mln. zł. Ważna jest rola samorządów lokalnych w tworzeniu klubów seniora – 15. osobowych. Innym programem jest ASOS skierowany do trzeciego sektora, na który rząd przeznacza 98 mln. zł.

Polityka senioralna ma niebagatelne znaczenie według Pani Minister w powiazaniu z realizowaną od 1 października 2017 r. ustawą obniżającą wiek emerytalny. Ustawa ta według Pani Minister jest pokłosiem protestów i akcji referendalnej NSZZ Solidarność oraz oczekiwań społeczeństwa w wyborach 2015 roku. Minister Rafalska pochwaliła Zakład Ubezpieczeń Społecznych za dobrze wprowadzoną reformę. Wskazała statystyki związane z ilością złożonych wniosków o emeryturę, wysokością wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ilością osób aktywnych zawodowo.

W dyskusji głos zabrał wiceprzewodniczący WRDS z ramienia FZZ Krzysztof Małecki, który na wstępie podziękował Pani Minister za zwrócenie uwagi na elementy miękkie zatrudnienia tj. mobbing, dyskryminacja, stres, które chociaż uregulowane w przepisach prawnych ciągle ich stosowanie w praktyce jest niewystarczające i wymaga dalszej aktywności legislacyjnej rządu. Jako przykład podał prace zespołu przedstawicieli central związkowych i pracodawców ds. ograniczenia zagrożeń zawodowych (zwany wcześnie zespołem ds. ograniczenia stresu w miejscu pracy), którego jest członkiem, a który ostatnio zajmował się zjawiskiem mobbingu w bibliotekach. Odnosząc się do pochwał Pani Minister pod adresem pracowników ZUS, wskazał na konieczność realnego wzrostu wynagrodzeń nisko uposażonych pracowników tej instytucji i obrony przez Panią Minister wzrostu funduszu wynagrodzeń na 2019 r. we wstępnym projekcie budżetu państwa. Następnie podkreślił fakt, że w przywróceniu wielu emerytalnego kobiet 60lat i mężczyzn 65 lat, soją znaczącą rolę odegrał wszystkie trzy centrale związkowe, które we wrześniu 2013 roku przez tydzień protestowały w Warszawie. Forum Związków Zawodowych w swojej opinii z 2013 r. zawarło wiele postulatów aktywizujących osoby 50+ do pracy zawodowej i ich utrzymanie na rynku pracy zanim podwyższy się wiek emerytalny Polaków. Na koniec zadał dwa pytania dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2019 rok i odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na obydwa pytania Pani Minister odpowiedziała „Tak”, podkreślając planowanie wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,3% i fakt, że dotychczasowy wzrost wynagrodzeń powoduje automatycznie wzrost odpisu na fundusz socjalny – będzie odnowienie kwoty bazowej.

Nagranie z posiedzenia znajduje się pod poniższym linkiem: https://poznan.tvp.pl/38892681/07092018-godz1830