Posiedzenie Rady Rynku Pracy

W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczyli Pan Marcin Kolasa oraz Pan Marian Kogut.

W trakcie posiedzenia przedstawiono m.in. informację o projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na 2022 rok oraz projekcie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2022 rok.

Pani Ewa Flaszyńska dyrektor Departamentu Rynku Pracy poinformowała zebranych, iż nastąpiła zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która uporządkowała kwestie informatyczne w resorcie, nastąpiło przeniesienie wydziału Systemów Teleinformatycznych w Publicznych Służbach Zatrudnienia z Departamentu Rynku Pracy do Departamentu Informatyki.
Pani E. Flaszyńska poinformowała również, iż z dniem 1 grudnia 2021 r. przestała pełnić funkcję kierującej Departamentem Funduszy. Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy powołany został Pan dr Krzysztof Sadowski.

Poinformowano także, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawy covidowej, uchwalonej przez Sejm 2 grudnia 2021 r. Wspomniana ustawa m.in.

– nadaje wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy uprawnienie do występowania do instytucji publicznych o informacje mające znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń i prawidłowości ich wykorzystania;

– wydłuża terminy na rozpatrzenie wniosków i przyznanie wsparcia nie branżowego do dnia 31 marca 2022 r.;

– wprowadza możliwość finansowania z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizacji zadań wynikających z ustawy COVID-19 w latach 2022-2024. Przewiduje również finansowanie kosztów obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy w tym okresie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiadało też za realizację nowych zapisów znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (tzw. Tarcza branżowa – Wsparcie dla zamkniętych klubów i dyskotek). Rozporządzenie zostało podpisane przez Premiera 21 grudnia ur. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: ponownego świadczenia postojowego; jednokrotnej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – projekt przewiduje, że pomoc zostanie skierowana do przedstawicieli branż z oznaczonych 3 PKD.

Podczas posiedzenia omówiono również kwestię współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie zapisów ustawy o cudzoziemcach.

W dalszej części posiedzenia poinformowano o zakończeniu naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”, które MRiPS ogłosiło w październiku ur. Projekt był adresowany do publicznych służb zatrudnienia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które w tym zakresie mogły nawiązać współpracę z instytucjami rynku pracy lub instytucjami partnerstwa lokalnego.

Podczas spotkania rozmawiano także o pracach nad Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2022 rok – obecnie przygotowywany jest we współpracy z departamentami MRiPS oraz departamentami wybranych resortów, posiadających w kompetencji sprawy związane z rynkiem pracy i Komendą Główną OHP.

Pani Maria Kałuska, dyrektor Departamentu Budżetu przedstawiła informacje o projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na 2022 rok, a także przekazała członkom Rady Rynku Pracy informacje o projekcie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2022 rok.