Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Polityka Przemysłowa Polski – stan prac, był tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się  24 marca 2021 r. w trybie zdalnym.

Obrady prowadził Maciej Witucki – Wiceprzewodniczący Rady, Prezydent Konfederacji „ ewiatan” w zastępstwie Przewodniczącego Rady Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

FZZ reprezentowała Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias – Wiceprzewodnicząca RDS.

Wiceminister Olga Semeniuk poinformowała, że w MRPiT opracowywany jest  „Plan dla Pracy i Rozwoju” w ramach którego będą podejmowane wyzwania jakim jest zaprojektowanie ambitnej, strategicznie zorientowanej, elastycznej polityki przemysłowej, która będzie operacjonalizować cele określone w projekcie Strategii Produktywności. Powiedziała,  że w styczniu br. resort zaprosił przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe, jednostki naukowe, a także innych interesariuszy do zdefiniowania barier i zaproponowania rozwiązań, które pomogą poszczególnym przemysłom sprostać wyzwaniom współczesnego rynku.

Z  przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:

• system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu,
• deficyt kadr,
• trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R,
• problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami,
• wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa,
• przepisy prawa pracy,
• koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

W ten sposób powstała Biała Księga Rozwoju Przemysłu, której wnioski i rekomendacje posłużą do opracowania zapisów dokumentu Polityka Przemysłowa Polski. Dokument będzie: programem skierowanym do branż przemysłowych;  odpowiedzią na post-covidowe potrzeby polskiej gospodarki; mającym zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wspierać konkurencyjność PL przedsiębiorstw oraz ma skłonić m.in. prywatnych przedsiębiorców do podejmowania śmiałych inwestycji. Wiceminister nadmieniła, że w ramach działań resort planuje oprzeć się o pięć kluczowych osi rozwojowych: Cyfryzacja, Bezpieczeństwo, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Zielony Ład oraz Nowoczesne społeczeństwo. Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej resort przewiduje w  II kwartale 2021 r.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę m.in. na kwestię braku udziału przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych w ramach prowadzonych wstępnie konsultacji. FZZ wskazało, że w komunikacie dotyczącym  polityki przemysłowej Polski brak jest informacji dotyczących dialogu społecznego i jego roli oraz kwestii wzmocnienia usług publicznych. Podkreślono, aby wprowadzając nowe strategie lub inne programy w tym nową politykę przemysłową należy w sposób bezpieczny, w drodze dialogu społecznego, poprzez zawieranie porozumień czy umów społecznych zapewnić miejsca pracy i bezpieczeństwo  pracowników oraz stabilność funkcjonowania przedsiębiorcy.


Strona pracodawców zwróciła uwagę, że projekt dokumentu nowa polityka przemysłowa  jest bardzo istotny dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazała, że nowa polityka przemysłowa powinna być spójna z Krajowym Planem Odbudowy. Pracodawcy opowiedzieli się za zapewnieniem kompleksowości realizacji postulatów oraz powiązania nowej polityki przemysłowej z nowymi programami rozwojowymi.

Odnosząc się do wypowiedzi partnerów społecznych dotyczących konsultacji Programu, Piotr Zabadała – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w MRPiT poinformował o ankiecie jaka była dostępna na stronie internetowej MRPiT. Dotyczyła ona barier jakie napotyka przemysł w Polsce. Zaznaczył, że każdy mógł wziąć udział w tej ankiecie. Resort otrzymał ponad 300 odpowiedzi, propozycji, uwag, które utworzyły Białą Księgę Rozwoju Przemysłu. Podkreślił, że księga nie zawiera propozycji  strony rządowej.

W posumowaniu dyskusji wiceminister Olga Semeniuk powiedziała, że dzisiejsza dyskusja odbyła się w kontekście omówienia koncepcji Białej Księga Rozwoju Przemysłu aby dialog z partnerami społecznymi rozpoczął się na wcześniejszym etapie. Poinformowała również o spotkaniach jakie obywają się w ramach Trójstronnych Zespołów Branżowych, gdzie w miesiącu lutym br. odbyło się aż 9 posiedzeń. Nadmieniła o powołanych trzech zespołach negocjacyjnych: „gospodarka”, „praca” i „finanse publiczne”, które będą wypracowywały obszary do umowy społecznej. Zaznaczyła, że zespół negocjacyjny „gospodarka”, któremu przewodniczy odbył już jedno posiedzenie, a kolejne poświęcone będzie funduszowi pracy. Tym samym zakomunikował, że dialog z partnerami społecznymi cały czas jest prowadzony.