Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 28.01.2021

Premier Jarosław Gowin, Przewodniczący  Rady Dialogu Społecznego przewodniczył obradom posiedzenia plenarnego Rady w dniu 28 stycznia br., których przedmiotem były plany Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok 2021. Forum Związków Zawodowych reprezentowała p. Dorota Gardias oraz p. Sławomir Wittkowicz.  Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny, Dariusz Piątkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Na początku spotkania Przewodniczący RDS J. Gowin poinformował o zmianie składu Rady w związku z uzyskaniem reprezentatywności przez Federację Przedsiębiorców Polskich i powołaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, do jej składu przedstawicieli tej organizacji pracodawców. To już szósta organizacja pracodawców w Radzie.

Plany Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok 2021 przedstawił Wiceminister edukacji p. Dariusz Piontkowski. Zapowiedział stopniowe wracanie do stacjonarnego działania szkół powiązane z rozwojem sytuacji epidemicznej i poddawaniem przed przystąpieniem do pracy nauczycieli testom na obecność COVID-19. Nauczyciele będą testowani od połowy lutego. Poinformował, że trwają prace nad formą egzaminu ośmioklasisty i egzaminu maturalnego tak aby odbyły się przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i wyższych miałaby przebiegać analogicznie jak w roku ubiegłym. Poinformował o planach wprowadzenia działań monitorowania kariery uczniów szkół ponadpodstawowych, wzorowanych na monitorowaniu kariery absolwentów szkół wyższych.Powiedział, że przywiązuje dużą wagę do uruchomienia programu nauki włączającej kierowanego do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Poinformował również o projektowanych zmianach w prawie oświatowym dotyczących doprecyzowania roli i zadań kuratora oświaty w systemie. Resort edukacji ma zamiar położyć szczególny nacisk na działania wychowawcze i prozdrowotne szkół wspierające edukację zdalną. Poinformował o przeznaczeniu kwoty jednego miliarda złotych na potrzeby szkół związane z cyfryzacją i zdalnym nauczaniem oraz o planach wprowadzenia dokumentu strategicznego „Polityka naukowa państwa”, który miałby określać kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Podkreślił starania Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu zwiększenia swobody wypowiedzi na uczelniach wyższych oraz w badaniach naukowych.

W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych zwrócili uwagę na kwestię podwyżek wynagrodzeń kadry szkolnej oraz wyrazili obawy dotyczące terminów szczepień nauczycieli w tym wychowawców i pracowników w przedszkolach. Związkowcy poprosili o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planu przywracania zajęć stacjonarnych oraz postulowali wznowienie prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

Przedstawiciele strony pracodawców podnieśli problem instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy w świetle prawa nie są zaklasyfikowani jako nauczyciele, przez co są wyłączeni z programu szczepień. Problemem jest również dostęp do szczepień kadry wspomagającej. Poruszono także problematykę związaną z niewystarczającym wsparciem uczniów w zakresie doradztwa zawodowego. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie wsparcia cyfryzacyjnego dla kadry akademickiej oraz przyszłości poradni pedagogiczno-psychologicznych po wprowadzeniu edukacji włączającej.

Odnosząc się do problemów wskazanych w trakcie dyskusji  Minister Dariusz Piontkowski,  powiedział, że liczba szczepionek na COVID-19 jest w tej chwili ograniczona jednak po wznowieniu dostaw nauczyciele przedszkolni oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu zostaną objęci programem szczepień. Zadeklarował, że w niedługim czasie wznowi prace Zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli. Podkreślił brak planów mających na celu modernizację programu nauczania wyższego. Odnosząc się do edukacji włączającej, wskazał, że prace w tym zakresie są dopiero na etapie powstawania projektu. Na zakończenie podkreślił, że strona rządowa troszczy się o przyszłość zawodową absolwentów i wskazał na wysoki poziom szkolnictwa Zawodowego w Polsce. Poinformował o planach utworzenia Centrum Doskonalenia Zawodowego.