Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego – 7 kwietnia 2021 rok

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, przedstawił informację na temat Krajowego Planu Odbudowy. Spotkaniu, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. przewodniczył Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Forum Związków Zawodowych reprezentowała p.  Dorota Gardias – Przewodnicząca FZZ

Premier M. Morawiecki poinformował, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. KPO to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Zaznaczył, że KPO składa się z dwóch komponentów: grantowej – 24 mld euro i pożyczkowej – 34 mld euro. Premier podkreślił, że Polska ma czas na wydatkowanie tych pieniędzy do  końca 2026 r.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych. Przedstawiciele strony pracodawców podkreślali potrzebę przyjęcia KPO niezbędnego dla rozwoju kraju po pandemii. Zwrócono uwagę na kwestię wyzwań demograficznych, słabości instytucji publicznych, przewidywania i jakości regulacji. Podniesiono konieczność zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorców.

Zdaniem strony związkowej KPO powinien zostać uzupełniony o szczegółowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, bez których nie może być mowy o sprawiedliwej transformacji. Przewodnicząca Dorota Gardias podkreślała, że w przedmiotowym dokumencie brakuje konkretnych propozycji rozwiązań w kontekście wychodzenia kraju z pandemii COVID-19 oraz, że KPO nie daje gwarancji wyższych wynagrodzeń w kontekście rosnącej wydajności pracy oraz podniesienia jakości miejsc pracy.

Zarówno pracodawcy jak i związkowcy podkreślali kwestie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych i większego włączenia ich w konsultacje, przygotowanie i realizację Krajowego Planu Odbudowy. Postulowano, aby wzmocnienie dialogu społecznego było jednym z komponentów KPO. Partnerzy oczekują efektywnych działań na rzecz zapewnienia w kraju wysokiej jakości edukacji. Podkreślono konieczność rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym.

Wiceminister W. Buda zabierając głos w dyskusji odniósł się do kwestii wieku emerytalnego i aktywności zawodowej osób powyżej 60-tego roku życia. Poinformował o zaangażowaniu partnerów społecznych w pracach przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Nadmienił o reformie planowania przestrzennego w tym propozycji uproszczenia przepisów i współfinansowania tego procesu.

Premier M. Morawiecki w podsumowaniu podkreślił szanse rozwojowe jakie daje Polsce Krajowy Plan Odbudowy. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat w Polsce m.in. nastąpił najwyższy od 4 lat przyrost wynagrodzeń, zlikwidowano skrajne ubóstwo, uszczelniono system finansowy, naprawiono system finansów publicznych, uratowano wiele miejsc pracy oraz  zmniejszyło się uzależnienie od długu publicznego. Wskazał, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.