Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia

W dniu 4 lutego 2021 r. – w trybie zdalnym– pod przewodnictwem Pani Krystyny Ptok (FZZ) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
Na początku spotkania ustalono, że nie ma potrzeby wypracowywania nowego regulaminu określającego zakres zadań zespołu  – wystarczająca jest uchwała Nr 5 dotycząca funkcjonowania Biura Rady Dialogu Społecznego (regulująca również funkcjonowanie zespołów). 

Zespół powstał na podstawie Uchwały 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. 

Według uchwały powołującej zespół, zadaniem tegoż zespołu jest:

  • wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 i 6 miesięcy po jej zakończeniu;
  • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania polityki finansowania całości lub wybranej części sektora ochrony zdrowia oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie;
  • analiza i ocena polityki zdrowotnej państwa w zakresie zabezpieczenia właściwego poziomu kadrowego;
  • wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań i stworzenia zabezpieczeń systemowych.

Posiedzenie inauguracyjne poświęcone było jedynie wypracowaniem harmonogramu prac oraz zakresu prac doraźnego zespołu.

Uzgodniono, że  organizacje doprecyzują tematy zgłoszone do planu pracy Zespołu doraźnego na 2021 r. Ustalono, że kwestia wynagrodzeń w ochronie zdrowia – nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – będzie dyskutowana w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 16 lutego 2021r.