Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 24 stycznia 2022 r., w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Pani Krystyny Ptok, Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu z ramienia FZZ uczestniczyli także Pani Longina Kaczmarska, Pani Ewa Ochrymczuk oraz ekspert mecenas Grzegorz Wróbel.

Resort Zdrowia w spotkaniu reprezentował zastępca dyrektora Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia Pan Rafał Główczyński.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Pan Rafał Główczyński krótko przedstawił główne założenia oraz cele przygotowywanej ustawy.

Strona związkowa poinformowała, że szczegółowe uwagi do projektu zostaną przekazane w wyznaczonym terminie, natomiast, ze względu na wagę tej ustawy, termin konsultacji powinien zostać wydłużony. Zdaniem przedstawicieli Forum Związków Zawodowych w ustawie brak jest pozytywnych rozwiązań dotyczących pracowników. Przewodnicząca Zespołu, Pani Krystyna Ptok, zwróciła uwagę na wątpliwości dotyczące czasu wprowadzenia ustawy. Ustawa będzie oddziaływać na rynek pracy, spowoduje konieczność przeprofilowania oddziałów. Pani Longina Kaczmarska, Wiceprzewodnicząca FZZ podkreśliła podmiotowość pacjenta. Jak zauważyła, system opieki zdrowia powinien głównie funkcjonować dla pacjentów. W obecnym kształcie, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzenie ustawy w proponowanym kształcie nie przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, wręcz przeciwnie, na poszczególnych etapach realizacji i wdrażania procesu restrukturyzacji szpitalnictwa, dostęp pacjentów do opieki medycznej będzie utrudniony.

Podobnego zdania były przedstawicielki OPZZ, Pani Urszula Michalska oraz pani Renata Górna, zgłaszając obawy odnośnie terminu wprowadzenia ustawy w życie – czy to dobry czas na dokonywanie rewolucji w systemie szpitalnictwa? W opinii OPZZ w ustawie brak konkretnych zapisów dotyczących programów osłonowych dla pracowników.

W imieniu Pracodawców RP stanowisko przedstawił Pan Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP. Zdaniem Pana A. Mądrali, ustawa w proponowanym kształcie całkowicie rozmija się z oczekiwaniami społecznymi.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, iż system opieki zdrowotnej wymaga naprawy a celem przygotowywanych rozwiązań powinna być poprawa sytuacji ekonomicznej oraz zarządczej szpitali, a co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Jednakże w proponowanym kształcie, projekt nie spełnia tych oczekiwań. Zarówno strona pracowników, jak i strona pracodawców zgodziły się, iż rozmowy dotyczące zapisów w ustawie o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa powinny być kontynuowane.

W drugiej części spotkania podjęto temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zwrócono uwagę na pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji a nie zasadności rozporządzenia. Podkreślono, iż brak jest jasnych zapisów w jaki sposób pracodawca będzie mógł w wymiarze praktycznym realizować ww. rozporządzenie.