Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

26 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkaniu przewodniczyła p. Krystyna Ptok (FZZ).

Podczas posiedzenia omawiano stan pomocy społecznej w Polsce. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła informacje dotyczące: finansowania domów opieki społecznej, udzielonych dotacji, wsparciu ze środków unijnych i pozafinansowym wsparciu w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przedstawiła także istotne  dane dotyczące struktury zatrudnienia pracowników, zasad ich wynagradzania i wsparcia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, usług pielęgniarskich w DPS, oraz planowanych działaniach.

Dalsza dyskusja dotyczyła roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia. Przedstawicielk Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przedstawił prezentację pn. Lecznictwo uzdrowiskowe. W prezentacji zawarto informacje dotyczące wartości umów i pobranego ryczałtu, dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii, realizacji turnusów zakończonych do 16 kwietnia 2021 r. oraz rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.