Posiedzenie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego FZZ

 

W dniu 7 lutego br. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych, przy ul. Kraszewskiego7/9 w Łodzi, odbyło się posiedzenie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego.Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stanisław Taube, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie. Na zebraniu omówiono m.in. przebieg rozmów z Ministrem Infrastruktury, szczególnie w kontekście działania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Drogowego. Omówiono także następujące tematy: zmiany do Ustawy o czasie pracy kierowców, zmiany w Rozporządzeniu BHP, kwestię stosowania emerytur pomostowych u kierowców, proponowane zmiany w Ustawie prawo o ruchu drogowym, przebieg badań psychologicznych u kierowców, zmiany w rozporządzeniu o przeprowadzaniu egzaminów na kierowców przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Omówiono też kwestię współpracy z Prezydium oraz z Zarządem Głównym Forum Związków Zawodowych a także z przedstawicielami FZZ w Radzie Dialogu Społecznego.