Połowa państw UE wyłącza pracowników z ustawowej płacy minimalnej

Według badań EKZZ pracownicy w połowie państw członkowskich UE są pozbawieni ustawowej płacy minimalnej ze względu na ich wiek, wykonywany zawód lub dlatego, że są pracownikami niepełnosprawnymi.
 
Pracownicy są najczęściej wykluczeni z ustawowej płacy minimalnej i otrzymują wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej w oparciu o dyskryminację ze względu na wiek, przy czym 9 państw członkowskich potrąca do 70% rzeczywistej stawki dla osób poniżej 21 roku życia.
 
18-latek pracujący na pełny etat w Holandii zarobiłby tylko 10,917 euro rocznie zamiast minimum 21,835 euro (z wyłączeniem płatności urlopowych).
 
Niektóre państwa członkowskie zezwalają również na dyskryminację pracowników sezonowych, domowych, marynarzy lub pracowników niepełnosprawnych – tak jak w Portugalii, gdzie niepełnosprawni mogą otrzymywać zaledwie połowę ustawowej płacy minimalnej.
 
Niektóre wyłączenia (w tym stawki poniżej minimalnej) z ustawowej płacy minimalnej przez państwo członkowskie:
 
Młodzież: Niemcy, Grecja, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia
 
Inne: Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry (pracownicy robót publicznych, pracownicy domowi), Malta (marynarze), Portugalia (pracownicy niepełnosprawni), Hiszpania.
 
Ustalenia EKZZ opierają się na wnioskach z dochodzeń Rady Europy w sprawie naruszeń prawa do godziwego wynagrodzenia oraz na ocenie skutków przygotowanych przez Komisję Europejską, przy okazji pracy nad dyrektywą w sprawie „płac minimalnych”.
 
W dokumencie Komisji stwierdza się, że odstępstwa od ustawowej płacy minimalnej, zamiast ułatwiać dostęp do rynku pracy, „mogą pogłębiać istniejące nierówności wśród słabszych grup pracowników”.
 
Związki zawodowe współpracują z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby naciskać na wprowadzenie zakazu wyłączeń z ustawowych płac minimalnych, w tym stawek poniżej minimalnych, co zdaniem Rady Europy w różnych przypadkach narusza standardy praw człowieka.
 
 
Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:
 
„Podstawową koncepcję płacy minimalnej podważają w całej Europie luki w prawie, które pozwalają dużym przedsiębiorstwom traktować młodych ludzi, kobiety i pracowników migrujących jako tanią siłę roboczą.
 
Zamiast pomagać najsłabszym członkom społeczeństwa w znalezieniu pracy, te wyłączenia spod ustawowej ochrony płacy minimalnej powodują, że żyją w ubóstwie.
 
Płacenie płac poniżej minimalnych, które bardzo często naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka, powinno być zakazane w całej Europie.
 
Ci pracownicy wykonują tę samą pracę, płacą te same podatki, ich żywność i czynsz kosztują tak samo, więc nie ma uzasadnienia, aby płacić im mniej”.
 

Źrodło: konkluzje Rady Europy