Plan działania na rzecz bardziej socjalnej Europy

Odpowiadając na plan działań Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i efektywnego oraz aktywnego wspierania zatrudnienia, sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:
Nadszedł czas na sprawiedliwszą społecznie Europę. Ten plan działania mógłby to urzeczywistnić. Potrzeba bardziej socjalnej Europy nigdy nie była silniejsza. Kryzys Covid ujawnił problemy Europy zbudowanej na niepewnej pracy, niskich płacach i źle finansowanych usługach publicznych.
Komisja wyciągnęła właściwe wnioski z kryzysu i, jeśli zostaną wdrożone przez państwa członkowskie, propozycje zawarte w planie działania stopniowo podniosą się standardy gospodarcze i społeczne w całej Europie. Związki zawodowe naciskają na plan działania mający na celu wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych od czasu jego przyjęcia cztery lata temu. Publikacja planu działania jest mile widziana i bardzo potrzebna”.
Z-za sekretarza EKZZ Liina Carr dodała:
Plan działania zawiera większość środków i narzędzi, których oczekiwaliśmy, w tym ambitne cele dotyczące zatrudnienia, umiejętności i płci oraz fundamentalne inicjatywy legislacyjne, które zdecydowanie popieramy. Potrzebne są jednak bardziej zdecydowane propozycje, aby zapobiec wszelkim formom niepewnej pracy, wspólne normy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego, a także zobowiązanie do dalszego nadzwyczajnego wsparcia zatrudnienia i wynagrodzeń do czasu rozpoczęcia prawdziwego ożywienia gospodarczego.
Brak zdecydowanej inicjatywy ustawodawczej w sprawie dochodu minimalnego i wniosku w sprawie stałego systemu reasekuracji wspierającego zatrudnienie jest bardzo rozczarowujący i prosimy Komisję o dalsze prowadzenie dyskusji na temat tych elementów w celu znalezienia skuteczniejszych rozwiązań. Nie ma również inicjatywy dotyczącej informacji, konsultacji i udziału pracowników jak i europejskich rad zakładowych.
Jeśli chodzi o inicjatywę na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego, „zastanawiająca” jest propozycja nowej nagrody za innowacyjne praktyki dialogu społecznego.
88% Europejczyków twierdzi, że „Europa socjalna” jest dla nich ważna, a zatem realne wdrożenie  Filaru musi spełniać ich oczekiwania.
Jeśli chodzi o proponowane zalecenie Rady („Skuteczne i aktywne wspieranie zatrudnienia” – EASE), EKZZ uważa, że wspieranie tworzenia miejsc pracy i ulepszanie służb zatrudnienia, aby pomóc ludziom w znalezieniu pracy, jest przydatne, nawet jeśli zalecenie jest raczej słabym instrumentem i dalekim od zagwarantowania dużej poprawy z perspektywy możliwości zdobycia pracy”.