Pikieta związków zawodowych w spółkach Wodno-Kanalizacyjnych

Związki Zawodowe działające w Spółkach Wodociągowo-Kanalizacyjnych NSZZ „Solidarność” oraz Wolne Związki Zawodowe Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz centrale związkowe: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Wielkopolskiego podjęły decyzję o oflagowaniu obiektów firmy od 13 lutego 2023 r. do odwołania w akcie protestu przeciwko działaniom Państwowych Regionalnych Wód Polskich w Poznaniu, które masowo negatywnie rozpatrują wnioski Spółek Wodno – Kanalizacyjnych o zmianę taryfy.

Dramatyczna sytuacja finansowa, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla obywateli oraz brak dialogu ze strony Regionalnych Wód Polskich zmusza nas do tak drastycznego działania.

Branża wod-kan jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w tej bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju.

Przedsiębiorstwa wod-kan nie zostały włączone do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego tym samym znalazły się w zapaści finansowej, nie tylko z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazu, a przede wszystkim energii elektrycznej.

Sytuacja ta może w najbliższym czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej firm zajmujących się dystrybucją wody i odbiorem ścieków. W konsekwencji, brak środków obrotowych może spowodować nie tylko problemy remontowe i inwestycyjne i ale – co szczególnie mocno akcentujemy – dokuczliwe dla odbiorców obniżenie niezawodności i jakości usług.

W tej sytuacji możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach:

➢ zwolnień pracowników,

➢ pogorszenie warunków pracy i płacy

oraz znacznego pogorszenia poziomu świadczonych usług:

➢ ograniczenie inwestycji (nie będzie rozbudowy sieci wod-kan); bez względu na to czy mówimy o 20 metrach czy 300 metrach rury;

➢ utrata wyspecjalizowanej kadry zatrudnionej w branży: ludzie zaczną odchodzić tam, gdzie wyższe pensje i szansa na podwyżkę;

➢ niższe ciśnienie wody w kranach, wynikające np. z ograniczenia zużycia energii elektrycznej;

➢ przerwy w dostawach wody (jak wyżej);

➢ wydłużony czas usuwania wszelkich awarii (do kilku dni);

➢ ryzyko zanieczyszczenia środowiska (przez gorszą pracę oczyszczalni ścieków);

➢ utrata płynności finansowej;

➢ upadłość firm wodociągowych.

Pogorszenie jakości wody pitnej, awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, brak podwyżek płac, upadłość spółek zarządzających infrastrukturą, zwolnienia pracowników – takie mogą być skutki działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Domagamy się prac i dialogu nad szybkim i opartym na przepisach prawa odblokowaniu procedury zmiany taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o nowe taryfy, które uwzględniać będą uzasadnione koszty zgodnie z art. 24j. tej ustawy. Brak pomocy ze strony Wód Polskich grozi ogromnymi i coraz bardziej realnymi konsekwencjami w postaci zagrożenia w dostawie i jakości wody oraz odbiorze ścieków na rzecz mieszkańców. Nie odpuścimy, dopóki Wody Polskie nie podejmą działań w kierunku złagodzenia skutków   zapaści finansowej branży wod-kan.

Link do wydarzenia na Facebooku – https://fb.me/e/3ka6PXBWS