Pielęgniarki i Położne patrzą posłom na ręce!

Dziś pod Sejmem odbyła się pierwsza odsłona akcji organizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych pt. „48 GODZIN DYŻURU POD SEJMEM – PATRZYMY POSŁOM NA RĘCE”.  Protestujący zebrali się, aby wyrazić poparcie dla poprawek Senatu
do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Pani Dorota Gardias oraz przedstawiciele innych organizacji członkowskich FZZ zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych.  

Poprzez udział w manifestacji pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni apelowali do wszystkich Posłanek i Posłów o poparcie poprawek Senatu do ustawy, przyjętych przez  Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2022 roku, które dotyczą przede wszystkim:

📍gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,

📍uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,

📍bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,

📍zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25 – co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 1 415,63 zł.