Parlament Europejski popiera silniejszą dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć

Parlament Europejski utorował dziś drogę do działań niezbędnych do zlikwidowania 13% różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie.
Posłowie do PE głosowali za przyjęciem sprawozdania w sprawie dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć, która zawiera następujące poprawki do projektu Komisji Europejskiej:
  • Ochrona praw związkowych pracownic, zapewniająca możliwość zbiorowych negocjacji w sprawie równych wynagrodzeń
  • Środki służące realizacji zasady równej płacy za pracę o tej samej wartości
  • Zakaz stosowania klauzul o tajemnicy płacowej
EKZZ dziękuje posłom sprawozdawcom za to ważne sprawozdanie i wzywa do szybkiego przyjęcia ulepszonej dyrektywy przez Komisję i Radę.
Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:
„To głosowanie jest ważnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia zasady równej płacy za pracę o tej samej wartości. Równość płac jest zapisana w traktatach europejskich od 1957 r., ale kobiety nadal otrzymują do 800 euro miesięcznie mniej niż mężczyźni za pracę o tej samej wartości, a różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zniknie bez zdecydowanego działania aż do następnego stulecia.
Najwyższy czas wywiązać się z obietnicy równej płacy, a to będzie wymagało coś więcej niż półśrodki proponowane przez Komisję Europejską, dlatego ważne jest, aby ulepszenia wprowadzone przez Parlament Europejski zostały uwzględnione w dyrektywie.
Skończą z tajemnicą płacową, która pozwala, by uprzedzenia pozostały niekwestionowane i umożliwią kobietom zlikwidowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poprzez zrzeszanie się w związkach zawodowych, aby wspólnie negocjować równe płace”.
Uwagi