Oświadczenie europejskich partnerów społecznych ETUC, BusinessEurope, CEEP, SME w sprawie epidemii

Europejscy partnerzy społeczni – organizacje pracodawców i związków zawodowych pragną przekazać wyrazy współczucia rodzinom tych, którzy już stracili bliskich z powodu epidemii COVID-19. Uważnie śledzimy rozwój dramatycznej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 w całej Europie i przodujemy, szczególnie w państwach członkowskich, w opracowywaniu i wdrażaniu nadzwyczajnych środków, które pomogą przedsiębiorstwom i pracownikom stawić czoła tej epidemii.


Europejscy partnerzy społeczni popierają zestaw środków ogłoszonych przez Komisję Europejską w dniu 13 marca br. Europejski Bank Centralny w ostatnich dniach pozostaje w bliskim kontakcie z Komisją Europejską, aby pomóc w uruchomieniu środków krajowych, które były i będą omawiane między krajowymi partnerami społecznymi i rządami krajowymi.


Europejscy partnerzy społeczni wzywają Eurogrupę i Radę Ministrów Gospodarki i Finansów (ECOFIN), którzy zebrali się w dniach 16–17 marca br. do bezzwłocznego zatwierdzenia wszystkich środków zaproponowanych przez Komisję Europejską oraz zmian, które mogłyby osłabić wpływ epidemii na rynek pracy.

Partnerzy społeczni wzywają rządy do zatwierdzenia w szczególności środków przewidujących: • tymczasowe pełne wykorzystanie elastyczności zawartych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, w tym rozważenie jego tymczasowego zawieszenia z zastosowaniem ogólnej klauzuli ucieczki; • zapobieżenie destabilizacji jednolitego rynku, w tym do usunięcia ograniczeń eksportowych, a zwłaszcza eksportu sprzętu medycznego i leków, oraz zaprzestanie zamykania granic towarów; ochrony wszystkich rodzajów transportu towarowego, który jest priorytetem w UE, pełniąc również zasadniczą rolę w koordynowaniu działań w państwach członkowskich i informowaniu ich;
• zachęcanie do wydatków i inwestycji państw członkowskich, w szczególności w celu wzmocnienia personelu, sprzętu i środków dla krajowych usług zdrowotnych, systemów ochrony socjalnej i innych usług świadczonych w interesie ogólnym; • mobilizowanie niewykorzystanych funduszy strukturalnych i innych funduszy UE w celu wsparcia państw członkowskich w zapewnianiu wsparcia finansowego i wsparcia dochodów pracownikom dotkniętym bezrobociem lub zawieszeniem pracy, w tym pracownikom niestandardowym i samozatrudnionym; • zapewnienie dostępu do kredytów i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich rodzajów MŚP, dotkniętych środkami blokującymi i nadzwyczajnymi, przy skoordynowanej interwencji z budżetu UE, EBC, EBI i krajowych banków promocyjnych; • uruchomienie funduszu solidarności na rzecz klęsk żywiołowych i wszelkich innych dostępnych funduszy na szczeblu UE; • należy również uznać wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do wprowadzenia pełnej elastyczności w ramach zasad dotyczących pomocy państwa.
 
Państwa członkowskie powinny zaangażować krajowych partnerów społecznych w opracowywaniu i wdrażanie środków krajowych.


Należy podjąć wszelkie wysiłki, aby pomóc pracownikom, przedsiębiorstwom i usługom publicznym przetrwać kryzys, aby mogli powrócić do swojej działalności po zakończeniu kryzysu, aby tymczasem utrzymać pracowników na stanowiskach pracy i chronić przed bezrobociem i utratą dochodów oraz w celu zmniejszenia strat finansowych przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.


Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą dopilnować, aby wsparcie finansowe dotarło do przedsiębiorstw, zwłaszcza do wszystkich rodzajów MŚP, oraz do wszystkich pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób o niepewnej pracy, które są najbardziej narażone.


Plan Komisji Europejska dotyczący elastyczności w stosowaniu przepisów podatkowych i dotyczących pomocy państwa jest niezbędny do wspierania usług publicznych, które są maksymalnie ograniczone, a także firm i pracowników dotkniętych kryzysem.


Środki UE zainwestowane w ochronę pracowników i przedsiębiorstw przed najgorszymi skutkami kryzysu powinny stanowić uzupełnienie wydatków państw członkowskich.


Europa musi wykazać się odpowiedzialnością, solidarnością i skutecznością w obliczu tej sytuacji kryzysowej, chroniąc wszystkich swoich obywateli, pracowników i przedsiębiorców.

-Luca Visentini (EKZZ)

Marcus J. Beyrer – BusinessEurope

Valeria Ronzitti – CEEP

Veronique Willems – SMEunited