Opinia FZZ do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy