Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń