Nowe zabezpieczenia przed rakiem dla 1 miliona pracowników

Rada UE i Parlament Europejski zawarły tymczasowe porozumienie w sprawie aktualizacji dyrektywy o substancjach rakotwórczych i mutagennych, która zapewniłaby nową ochronę pracownikom przed następującymi substancjami:
  • Akrylonitryl: nowy limit narażenia – dotyczy 33 000 pracowników w UE
  • Związki niklu: nowy limit narażenia – dotyczy 79 000 pracowników w UE
  • Benzen: istniejący limit narażenia obniżony – dotyczy 1 miliona pracowników w UE

Inne poprawki obejmują:
  • Objęcie zakresem dyrektywy substancji działających szkodliwie na rozrodczość. Całkowita liczba substancji z wiążącym limitem narażenia na mocy dyrektywy wynosi obecnie 39 substancji (25 + 2 nowe substancje rakotwórcze + 12 nowych substancji działających szkodliwie na rozrodczość)
  • Do dyrektywy dodano wymóg specjalnego szkolenia dla pracowników zajmujących się niebezpiecznymi lekami, a także zobowiązanie do przyjęcia wytycznych w państwach UE do końca 2022 r.
  • Na Komisję Europejską i trójstronny Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (ACSH) nałożono obowiązek dalszej pracy nad kwestią metodologii opartej na ryzyku dla ustalania limitów narażenia.
  • Wpisano plan działania mający na celu ustalenie OELs (limity narażenia pracownika) dla 25 dodatkowych czynników rakotwórczych do końca 2022 r.

Komentując transakcję, zastępca sekretarza generalnego EKZZ Claes-Mikael Ståhl powiedział:
„W czasach, gdy w Europie co roku 100 000 osób nadal traci życie z powodu raka związanego z pracą, a wiele innych cierpi na problemy z płodnością w wyniku narażenia na substancje rakotwórcze, jest to ważne zwycięstwo dla bezpieczeństwa ludzi pracy.
Nie mogę się doczekać kolejnej zmiany dyrektywy. Ponieważ pracownicy nadal stoją w obliczu narażenia na 25 innych substancji rakotwórczych wysokiego ryzyka, dla których istnieją niskie lub żadne limity narażenia, konieczne są dalsze przeglądy, konieczne jest porozumienie w sprawie planu działania w sprawie limitów narażenia dla wszystkich 25 substancji do końca przyszłego roku tak, aby wyeliminować raka nabywanego w miejscu pracy.
Nikt nie powinien być narażony na ryzyko zachorowania na raka, gdy idzie do pracy, a EKZZ będzie nadal pracować, aby zapewnić ludziom wszelkie potrzebne im zabezpieczenia”.
Uwagi
Komunikat prasowy EKZZ dotyczący propozycji Komisji: https://www.etuc.org/fr/node/19448
Komunikat prasowy EKZZ w sprawie poprawek Parlamentu do propozycji Komisji: https://www.etuc.org/en/pressrelease/important-step-fight-cut-work-related-cancer-deaths