Notatka z posiedzenia Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych

W dniu 3 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczył członek zespołu Krzysztof Małecki. Przewodniczący zespołu Bogdan Kubiak powitał członków zespołu oraz przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia zespołu, przystąpiono do omówienia zatwierdzonych tematów.

Pierwszym tematem posiedzenia była dyskusja w sprawie dokumentu dotyczącego stanu realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy innych resortów. Założenia do Filara przyjęli partnerzy społeczni podczas spotkania w Goeteborgu w 2017 r. Strona związkowa i pracodawców przyjęła uchwałę Nr 57 z dnia 30 października 2017 r. ws. Europejskiego Filara Spraw Socjalnych. Strona rządowa podkreśliła gotowość do współpracy nad przygotowanym przez siebie dokumencie, który członkowie zespołu otrzymali w lipcu 2019 r. Członek zespołu z FZZ Krzysztof Małecki wskazał na konieczność podjęcia decyzji nad procedowaniem dokumentu i określeniem terminów tych prac. Należy podjąć decyzję czy zespół w całości będzie opracowywał rekomendacje dla Rady Dialogu Społecznego czy zarekomenduje przekazanie odpowiednich obszarów tematycznych odpowiednim zespołom RDS. Z punktu widzenia Forum Związków Zawodowych istotne są rozwiązania związane z obszarem ubezpieczeń społecznych, w szczególności stworzenie warunków do pracy osobom w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Podkreślił, że samo wydłużanie wieku emerytalnego nie przyniesie oczekiwanych przez pracodawców efektów ekonomicznych i poprawy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O propozycji rozwiązań w tym zakresie FZZ szczegółowo informowało rząd i parlament w 2012 r., kiedy wydłużono wiek emerytalny. Ważne także dla FZZ jest kwestia umów cywilno – prawnych i ich pełne oskładkowanie, czym powinien się zając zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych RDS. Ostatecznie ustalono, że po wyborach parlamentarnych partnerzy społeczni zgłoszą na piśmie swoje uwagi do dokumentu ministerialnego z podkreśleniem 5. lub 6. obszarów (zagadnień) istotnych dla danej centrali, a zespół zadecyduje o przekazaniu rekomendacji dla Prezydium RDS.

Przewodniczący zespołu Bogdan Kubiak poinformował członków, że zmiana przewodniczących zespołów nastąpi w dniu 15 grudnia 2019 r.

Drugim tematem posiedzenia była Informacja z obrad 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie, który zreferowali przedstawiciele MRPiPS. Przedstawiciel ministerstwa pracy Renata Lemieszewska poinformowała, że 108. Międzynarodowa Konferencja Pracy w Genewie w dniach 10-21 czerwca 2019 r. miała w dużej mierze uroczysty charakter z uwagi na 100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Uczestniczyło w niej 7,5 tys. Osób ze 178 krajów (na 180 członków MOP)która gościła 33 szefów państw z prezydentami Francji, Rosji, premierami Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec na czele, 167 ministrów i wiceministrów, a także Sekretarz Generalny ONZ. Poza uroczystościami MKP normalnie pracowała, co zaowocowało przyjęciem Deklaracji na 100-lecie o Przyszłości Pracy, Konwencją Nr 190 o przeciwdziałaniu przemocy i molestowaniu w miejscu pracy i zaleceniem 206, a także pracami Komitetu Standardów, który rozpatrywał łamanie konwencji przez 24 państwa w tym Białoruś Kon. 29, Turcję Kon. 87 i Kazachstan Kon. 87. Przyjęta deklaracja m. in. stwierdza, że: „bezpieczne i higieniczne warunki pracy są podstawą godnej pracy”, która została poparta rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 września 2019 r. Członek zespołu z ramienia FZZ Krzysztof Małecki podkreślił znaczenie przyjętej konwencji przeciw przemocy i molestowaniu w miejscu pracy, w komitecie którym miał sposobność w tym i zeszłym roku pracować. Z zadowoleniem przyjął informację ministerstwa pracy o obecnym etapie jej tłumaczenia i analizy zgodności z prawem polskim, jednocześnie pytał o harmonogram jej przyjęcia i ratyfikowania przez Polskę.

Sporządził: Krzysztof Małecki