Notatka z posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 16 lutego 2021 r. w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Waldemar Lutkowski. W posiedzeniu z ramienia Forum Związków Zawodowych brali udział Józef Ryl i Krzysztof Małecki. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod kierunkiem ministra Stanisława Szweda, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Tematami posiedzenia zespołu były:

  1. Dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych.

  2. Omówienie propozycji tematów i harmonogramu pracy Zespołu na 2021 rok (m.in. zgłoszone przez stronę rządową).

  3. Sprawy różne.

W pierwszym temacie głos zabrał minister Stanisław Szwed, który odniósł się do pisma skierowanego do przewodniczącego zespołu i przesłanego w tym temacie materiału z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Dyrektor Izabela Tomczyk skrótowo przybliżyła najważniejsze wnioski z tego materiału dotyczące ilości, struktury, ilości płatników składek i ubezpieczonych pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze na przestrzeni lat 2009 – 2019. Ważną informacją było, że chociaż liczba osób za które odprowadzona jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych oscyluje wokół liczby 317 tys. Osób, to liczba płatników składek, którzy odprowadzają i finansują składki na FEP zwiększyła się w przedstawionym okresie z około 7 500 do około 9 400. Branżą najliczniejszą są kierowcy transportu publicznego – PKD 208 stanowiący 15% i ochrona zdrowia – PKD 224 30%. Przedstawiciel CIOP Barbara Krzyśków poinformowała, że instytut zajmuje się analizowaniem załączników nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych i prawidłowości klasyfikowania zawodów.

Następnie dyskusja skoncentrowała się na możliwości zmiany przepisów ustawy i trybie dalszej pracy zespołu. Na ostatnim posiedzeniu zespołu ustalono, że partnerzy społeczni będą zgłaszać kandydatów do zespołu roboczego ds. emerytur pomostowych. Forum Związków Zawodowych i inne centrale związkowe zgłosili swoich kandydatów, natomiast brak jest przedstawicieli pracodawców i strony rządowej. W toku dyskusji partnerzy zgodzili się zgłosić swoich kandydatów do 23 lutego 2021 r. Udział w pracach zespołu roboczego zadeklarowało BCC oraz ministerstwo, które zgłosi m. in. Przedstawiciela ZUS. Przewodniczący zespołu Waldemar Lutkowski natomiast wystosuje pismo do Ministerstwa Rozwoju o wskazanie przedstawiciela CIOP. W toku dyskusji wyszło brak opracowania CIOP nt. warunków pracy osób wykonujących prace w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, co uniemożliwia rzetelną ocenę skali zjawiska i wyciągnięciu odpowiednich wniosków co do zmian legislacyjnych.

Wszystkie organizacje związkowe opowiadają się za likwidacją zapisów ustawy mówiące o wygaszającym charakterze emerytur pomostowych. Pracodawcy natomiast ostrożnie podchodzą do zagadnienia, najlepiej chcieli by rozszerzyć pracę o inne zagadnienia związana z emeryturami górniczymi, mundurowymi itp.

W drugim temacie posiedzenia ustalono, że partnerzy społeczni, którzy do tej pory nie zgłosili tematów do pracy zespołu na 2021 rok, mogą to uczynić do 23 lutego 2021 r. Strona rządowa podkreśliła, że ocena systemu emerytalnego zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

W sprawach różnych Przewodniczący zespołu zaproponował termin następnego posiedzenia na drugi tydzień marca 2021 r. po uzgodnieniu w dniu 26 lutego 2021 r. z ministrem Stanisławem Szwedem. Termin uzależniony jest także od tematu spotkania i konieczności czasu na przygotowanie materiału przez stronę rządową.