Notatka z posiedzenia Rady Rynku Pracy z dnia 19 lutego 2021 roku

W dniu 19 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy w formie wideokonferencji, w którym udział wzięli przedstawiciele FZZ: Marcin Kolasa i Marian Kogut.

W trakcie posiedzenia RRP przyjęto protokół z dnia 17 grudnia 2020 roku, przedstawiono informację o projekcie planu finansowego Funduszu pracy w 2021 rok oraz przyjęto plan pracy Rady Rynku Pracy w 2021 rok.

Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2021 r. Natomiast negatywnie zaopiniowała Fundusz Pracy na 2021 r., ponieważ zaproponowane tam pozycje wydatków są niezgodne z ustawią.

W związku z powyższym, RRP postuluje wzmocnienie nadzoru nad ww. funduszami przez stronę społeczną.

Ponadto w trakcie posiedzenia przedstawiciele MR,PiT przekazali informację, że:

  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku wyniesie 7.5 p. p. i będzie niższa od zakładanej na koniec roku 2020 tj.8.0 p. p. Z przeprowadzanych analiz wynika, że na ilość osób bezrobotnych w Polsce ma wpływ ilośc osób rejestrujących się jako bezrobotne tylko
    z powodu chęci posiadania ubezpieczenia społecznego.
  • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce Narodowej w 2021 roku wyniesie 5,259.
  • średniomiesięczna liczba wypłacanych w 2021 roku zasiłków dla bezrobotnych wyniesie około 231 tys.
  • waloryzacja świadczeń bezrobotnych nastąpi od czerwca 2021 roku o 3,3 %.
  • dynamika nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3,5%.
  • projekt planu na rok 2021 przewiduje, że koszty Funduszu wyniosą 142 tys. co oznacza spadek o 074% w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 rok.

Przekazano informację z MRPiT w sprawie planowanych działań oraz projektach Ministerstwa na 2021 rok w obszarze rynku pracy.

WNIOSKI:

– uzyskać od przedstawicieli FZZ działających w wojewódzkich i powiatowych radach rynku pracy analizy ich działania i propozycji ich rozwoju w przyszłości z terminem do dnia 15 marca 2021 r.