Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Wielkopolskiego

W dniu 26 września 2019 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Wielkopolskiego. W posiedzeniu brali udział: przewodniczący Krzysztof Małecki i wiceprzewodniczący Piotr Rybiński i Mieczysław Szalbierz. Przewodniczący na początku powitał członków Prezydium oraz zaproszonych gości: przewodniczącego KKR FZZ Zdzisława Gnacińskiego i członka ZW FZZ Pawła Smolińskiego, który udostępnił pomieszczenie związkowe na cele posiedzenia.

Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący przekazał informację z działalności FZZ na szczeblu krajowym w szczególności z ostatniego posiedzenia Prezydium FZZ i Rady Dialogu Społecznego. Preliminarz budżetowy na 2020 r., który zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego FZZ, przewiduje istotny wzrost środków na działalność zarządów wojewódzkich, o wydatkowaniu których zgodnie z opracowanymi zasadami będzie decydował zarząd wojewódzki.

Następnie poinformowano zebranych o odbytych dwóch szkoleniach dla członków organizacji związkowych przynależnych do FZZ z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenia prowadzone przez Mateusza Kozłowskiego z PFR Portal Sp. z o.o. odbyły się 31 lipca 2019 r. i 28 sierpnia 2019 r. w Poznaniu. Szkolenie dla pracowników zakładów, które od 1 lipca 2019 r. zobowiązane były do wprowadzenia PPK, zostało bardzo pozytywnie przez uczestników ocenione i wyjaśniło wiele spraw związanych z kapitałowym oszczędzaniem.

Kolejnym tematem posiedzenia była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Przewodniczący poinformował o nadaniu biegu sprawie tzw. Trzeciego sygnału, które po uchwale w dniu 28 marca 2019 r. , konsultacjach resortowych i otrzymanych opiniach, zostało skierowane do Zespołu Problemowego RDS ds. mundurowych. Podkreślono życzliwość i zaangażowanie przewodniczącej FZZ Doroty Gardias, która pełni jednocześnie funkcje przewodniczącej RDS w tym roku.

Na temat sytuacji w branży kolejowej wypowiadał się wiceprzewodniczący Mieczysław szalbierz, którego uzupełniali Zdzisław Gnaciński i Paweł Smoliński. Aktualną sytuację w branży górniczo – energetycznej omówił szczegółowo wiceprzewodniczący Piotr Rybiński, podkreślając brak decyzji GIOŚ w sprawie odkrywki Ościsłowo. Rozwój energetyki z biomasy, paneli słonecznych i wodorowej nie zrekompensuje utraty wielu tysięcy miejsc pracy w kopalni i elektrowni. Zastał on zaproszony na posiedzenie WRDS w Poznaniu w dniu 1 października 2019 r. na której omawiane będę perspektywy rozwoju regionu konińskiego.

W sprawach różnych przewodniczący wskazał na problemy związane ze stosowaniem ustawy o związkach zawodowych w aspekcie kwestionowania liczby członków związków i ich reprezentatywności. Poinformował, że na Zarządzie Głównych w październiku 2019 r. odbędzie się szkolenie naszych prawników w tym temacie. Ustalono, że posiedzenie zarządu wojewódzkiego odbędzie się w grudniu 2019 r.

Sporządził: Krzysztof Małecki