Konferencja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 7 października 2021 r. w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą: Ustawa o rybactwie śródlądowym i jej wpływ na eksploatację i degradację polskich jezior – skutki oddziaływania na środowisko i gospodarkę, w tym na branżę turystyczną, w gminach z zasobami wodnymi.

Uczestników konferencji powitał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marek Brzezin. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, przedstawiciele wód polskich, członkowie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z kraju, przedstawiciele instytucji współpracujących z WRDS, przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele środowiska wędkarskiego i rybackiego. Konferencji, oprócz części wykładowej, towarzyszyły dyskusje panelowe, pozwalające na wymianę poglądów, doświadczeń oraz dające możliwość wskazania obszarów problemowych, jednocześnie kładąc nacisk na współpracę różnych podmiotów funkcjonujących centralnie oraz na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dyskutowano m.in. o racjonalnym gospodarowaniu wódami śródlądowymi, rozmawiano o problemach i towarzyszących im rozwiązaniach w kontekście zrównoważonego użytkowania polskich jezior. Uczestnicy konferencji wypracowali wnioski oraz rekomendacje dotyczące koniecznych zmian w kierunku zwiększenia jakości zarządzania zasobami wód śródlądowych. Podkreślono konieczność szerszego włączenia w proces zarządzania i użytkowania jezior partnerów lokalnych, w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także samych mieszkańców danego regionu. Pozwoli to na możliwość najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych dla rozwoju społeczności lokalnych, zrównoważonej turystyki z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w konferencji udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący W-M WRDS Pan Sławomir Koniuszy oraz członkowie W-M WRDS Pan Marek Szulc oraz Pan Piotr Szejn.