Konferencja w sprawie przyszłości Europy wzywa do postępu społecznego, w tym poprzez zmiany traktatów UE

 
Wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostały przekazane przewodniczącym instytucji UE w poniedziałek.
 
Parlament Europejski, Komisja i Rada muszą zapewnić przestrzeganie tych wniosków i wcielenie ich w życie.
 
Oznacza to zmiany w polityce, programach prac instytucji UE, w budżecie Wspólnoty, a także w inicjatywach ustawodawczych. Oznacza to również zmiany w traktatach.
 
Traktaty UE powinny zawsze stawiać ludzi przed zyskami – zaleca Konferencja w Sprawie Przyszłości Europy.
 
Proponowane przez obywateli zmiany traktatowe obejmują – dzięki mobilizacji związków zawodowych – protokół postępu społecznego, gwarantujący w przypadku konfliktu pierwszeństwo praw socjalnych nad swobodami gospodarczymi. Konkluzje wzywają również do zniesienia prawa weta państw członkowskich poprzez głosowanie większością kwalifikowaną.
 
Protokół postępu społecznego jest potrzebny, aby zapewnić, że już nigdy nie powtórzą się znane przypadki Lavala i Vikinga, które otworzyły drzwi do dumpingu socjalnego w Europie oraz by zapobiec regresji i obchodzeniu praw socjalnych.
 
Ponadto, zgodnie z życzeniem obywateli, należy wprowadzić silny wymiar społeczny do ładu instytucjonalnego i gospodarczego UE, aby uniknąć powrotu do niszczycielskiej polityki zaciskania pasa, w szczególności poprzez pełne wdrożenie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 
Konferencja wezwała również do innych zobowiązań społecznych, takich jak:
 
– zrównoważony wzrost, poprawa warunków życia i pracy oraz postęp społeczny w ramach odnowionej Umowy Społecznej.
 
– pełne wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, w tym bardziej sprawiedliwe płace i warunki pracy, silniejsze negocjacje zbiorowe, bezpieczne zatrudnienie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.
 
– przegląd zarządzania gospodarczego UE, aby zapewnić, że „sprawiedliwość społeczna i postęp społeczny idą w parze z konkurencyjnością gospodarczą”.
 
– „zagwarantowania sprawiedliwej transformacji, opartej na dialogu społecznym i wysokiej jakości miejsc pracy”, aby przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę odbywało się w sposób sprawiedliwy dla pracowników.
 
Konkluzje są wynikiem rocznego procesu zaangażowania obywateli, w tym cyfrowej platformy pomysłów, w której propozycje EKZZ były jednymi z najpopularniejszych we wszystkich obszarach polityki:
 
Przewodniczący wszystkich trzech instytucji UE podpisali deklarację, w której obiecują „podjęcie działań zgodnie z zaleceniami Konferencji”.
 
Sekretarz Generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:
 
„Obywatele wyraźnie powiedzieli, że chcą bardziej socjalnej Europy, która stawia ludzi przed zyskami.
 
Podczas kryzysu Covid UE poszła w bardziej społecznym kierunku, teraz potrzebne są bardziej zdecydowane działania. Obejmuje to odnowioną umowę społeczną, pełne wdrożenie filaru społecznego, rewizję zasad zarządzania gospodarczego, protokół postępu społecznego w traktatach, aby zagwarantować, że prawa socjalne będą nadrzędne w stosunku do wolności gospodarczych. Konferencja w sprawie przyszłości Europy wyraźnie poparła zmiany traktatowe i ambitną politykę społeczną. Oczekujemy, że przywódcy UE dotrzymają obietnicy przestrzegania jej wniosków. To okazja do pokazania ludziom pracy, że Unia Europejska słucha i działa w ich interesie. Niezastosowanie się do tego byłoby dobrą okazją dla prawicowych populistów, którzy szukają okazji, by osłabić Europę”.
 
Uwagi