Kobiety pracujące z domu potrzebują dodatkowej ochrony przeciwko nękaniu w sieci

Należy zaktualizować przepisy dotyczące nękania w miejscu pracy, aby chronić kobiety pracujące w domu przed nadużyciami w Internecie, które są możliwe dzięki technikom nadzoru stosowanym przez pracodawców.
Związki zawodowe wystosowały apel w liście wysłanym do ministrów krajowych z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt.
Kobiety pracujące na pierwszej linii walki z  Covid 19, zwłaszcza opiekunowie, pracownicy transportu, sprzedawczynie i sprzątaczki, spotykają się w czasie kryzysu z coraz częstszymi przypadkami nękania. Jednak większość przypadków takich zachowań wobec  kobiet w miejscu pracy przeniosła się obecnie  do Internetu w okresie pracy z domu, co ułatwiły „natrętne narzędzia” monitorujące używane przez wiele firm.
Aby przeciwdziałać nowemu zagrożeniu, związki zawodowe wzywają kraje do ratyfikowania nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zobowiązałaby je do zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy i nękania. MOP mówi o konwencji:
Konwencja nr 190 chroni przed wszelkimi formami przemocy i nękania w świecie pracy. Konwencja opiera się na szerokiej koncepcji „świata pracy”, która uwzględnia fakt, że obecnie praca nie zawsze odbywa się w fizycznym miejscu pracy. Na przykład obejmuje przemoc i nękanie występujące podczas podróży związanych z pracą, podczas dojazdów do pracy i z pracy, w mieszkaniach zapewnianych przez pracodawcę lub w ramach komunikacji związanej z pracą, w tym dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym”.
Konwencja, która wejdzie w życie w przyszłym roku, jest pierwszym międzynarodowym standardem pracy odnoszącym się do przemocy i nękania w miejscu pracy. Rządy i pracodawcy będący członkami MOP uzgodnili Konwencję i zobowiązali się do ulepszenia prawa, usług i procedur zwalczania przemocy oraz nękania.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
„Chociaż obowiązują pewne prawa, zasady i usługi, przemoc i nękanie w miejscu pracy pozostają poważnym problemem, zwłaszcza w przypadku kobiet. Obecnie nie ma wystarczających skutecznych mechanizmów zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy, a zwłaszcza zapobiegania „inwazyjnej” inwigilacji przez pracodawców.
Firmy na ogół wiedzą lub mogą łatwo dowiedzieć się, jak radzić sobie z molestowaniem w pracy, ale muszą zaktualizować swoje procedury, aby zastosować je do nękania pracowników pracujących w domu. Tendencja do pracy w domu będzie się utrzymywać po pandemii COVID, więc konwencja MOP jest aktualna i wymaga pilnej uwagi.
Najlepszym sposobem na osiągnięcie postępów jest zapewnienie przez rządy odpowiednich ram prawnych do rozwiązywania tych problemów, takich jak nękanie w sieci, inwigilacja w sieci, oraz zachęcanie pracodawców do negocjowania procedur ze związkami zawodowymi. Okazało się to już sukcesem, ponieważ firmy mające związek zawodowy mają o 60% mniej molestowania seksualnego!
Konwencja zobowiązuje również rządy i pracodawców do łagodzenia skutków przemocy domowej, w tym także wtedy, gdy dom jest miejscem pracy, jak ma to coraz częściej teraz miejsce. Wzywa również do wprowadzenia środków, takich jak urlop dla ofiar, elastyczne warunki pracy, tymczasowa ochrona przed zwolnieniem oraz umożliwienie wsparcia w miejscu pracy ofiarom przemocy domowej.